• Personas datu apstrādes politika

 1. 1. Termini un saīsinājumi

  • 1.1. Ārējie normatīvie akti Kompānijas darbību regulējošie likumi un citi ārējie tiesību akti.
  • 1.2. Kompānija – AS „LATEKO LĪZINGS”.
  • 1.3. Darbinieks – fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar Kompāniju uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotās personas.
  • 1.4. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt.
  • 1.5. Klients - ir jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Kompānijas sniegtos pakalpojumus.
  • 1.6. Datu subjekta piekrišana – ir rakstiski sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga norāde uz datu subjekta vēlmēm, ar kuru viņš paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā sniedz piekrišanu savu Personas datu apstrādei. Gadījumā, ja rakstiski saņemt piekrišanu nav iespējams, piekrišana tiek izteikta ar konkludentām darbībām un fiksēta ar tehniskiem līdzekļiem (telefonsarunu gadījumā ar brīdinājumu par datu apstrādi, pēc kā datu subjekts turpina vai pārtrauc telefonsarunu).
  • 1.7. Iekšējie normatīvie dokumenti – dokumenti, kurus izdevusi Kompānija saskaņā ar ārējo normatīvo aktu prasībām, un kas reglamentē Kompānijas un atsevišķu tās struktūrvienību vai darbinieku darbību, piemēram, politikas, procedūras, nolikumi, instrukcijas.
  • 1.8. Personu apliecinošs dokuments(-i) - Klienta pase vai personas apliecība.
  • 1.9. Personas dati – ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu („datu subjekts”);
  • 1.10. Identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ekonomiskās, identitātes faktoriem.
  • 1.11. Personas datu apstrāde – ir jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pilnveidošana aplūkošana, izmantošana, nodošana, dzēšana.
  • 1.12. Personas datu pārzinis – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.
  • 1.13. Personas datu apstrādātājs – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus.
  • 1.14. Personas datu saņēmējs – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kurai izpauž Personas datus – neatkarīgi no tā, vai tā ir trešā persona vai nav. Tomēr publiskas iestādes, kas var saņemt Personas datus saistībā ar konkrētu izmeklēšanu saskaņā ar Eiropas Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem, netiek uzskatītas par saņēmējiem; minēto datu apstrāde, ko veic minētās publiskās iestādes, atbilst piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem saskaņā ar apstrādes nolūkiem.
  • 1.15. Publiskie reģistri – reģistri, kuriem ar normatīvo aktu noteikts publiskās ticamības princips un kuri tiek izmantoti publiski ticamas informācijas iegūšanai; tie ir Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrs; Nederīgo dokumentu reģistrs; u.c. Kompānijai pieejamie reģistri un bāzes.
  • 1.16. Politika – Kompānijas Personas datu apstrādes politika.
  • 1.17. Trešā persona – ir fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt Personas datus.
  • 1.18. Vispārīgā datu aizsardzības regula – EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 27.04.2016. REGULA (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
 1. 2. Mērķis

  • 2.1. Politikas mērķis ir definēt Kompānijas atbildību personas datu apstrādē un noteikt kārtību, kādā Kompānija nodrošina personas datu apstrādes regulējošie Ārējie normatīvie akti.
 1. 3. Vispārīgie noteikumi (principi)

  • 3.1. Kompānija Personas datu apstrādi organizē atbilstoši Vispārīgai datu aizsardzības regulai un citiem šo jomu regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem un Iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, nodrošinot, ka Personas dati:
   • 3.1.1. tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā („likumīgums, godprātība un pārredzamība”);
   • 3.1.2. tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā;
   • 3.1.3. ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos („datu minimizēšana”);
   • 3.1.4. ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti; tiek veikti visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka neprecīzi Personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiktu dzēsti vai laboti („precizitāte”);
   • 3.1.5. tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos Personas datus apstrādā („glabāšanas ierobežojums”);
   • 3.1.6. tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša Personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus („integritāte un konfidencialitāte”).
  • 3.2. Par Politikas 3.1. punktā noteikto Personas datu apstrādes pamatprincipu realizāciju Kompānijā atbildīga ir Kompānijas valde.
  • 3.3. Politika ir saistoša visiem Kompānijas darbiniekiem, tajā skaitā – tās teritoriālo struktūrvienību un Darbiniekiem, kā arī Trešajām personām, piemēram, Kompānijas ārpakalpojumu sniedzējiem, kuru darbība ir vai var būt saistīta ar personas datu apstrādi Kompānijas interesēs.
  • 3.4. Politika tiek pārskatīta ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu tās aktualitāti un atbilstību pārmaiņām Kompānijas darbībā un Kompānijas darbību ietekmējošajos ārējos apstākļos, vai pēc grozījumu izdarīšanas personas datu apstrādes regulējošos Ārējos normatīvajos aktos. Nepieciešamās izmaiņas Politikā apstiprina Kompānijas Valde.
  • 3.5. Izpildot Politikas prasības Kompānijas struktūrvienībām un Darbiniekiem ir jāievēro ne tikai Iekšējie normatīvie dokumenti, bet arī Ārējie normatīvie akti.
  • 3.6. Izpildot Politikas prasības, Kompānijas struktūrvienībām un Darbiniekiem ir jānodrošina savu pienākumu izpilde tādā apjomā un kvalitātē, lai to veikto darba pienākumu izpildes rezultātā Kompānija nepārkāptu Iekšējo normatīvo dokumentu un Ārējos normatīvos aktus.
  • 3.7. Kompānija Personas datu apstrādes veikšanai var piesaistīt Personas datu apstrādātājus, ar kuriem Kompānija slēdz līgumu par Personas datu apstrādi un veic citus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi Personas datu apstrādātāji Personas datu apstrādi veic saskaņā ar Kompānijas norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.
  • 3.8. Personas dati, kurus Kompānija iegūst savā rīcībā un apstrādā, ir uzskaitīti Personas datu sarakstu reģistrā. Kompānijas Personas datu sarakstu izstrādā, uztur un apstiprina Kompānijas Valde.
  • 3.9. Kompānija var veikt arī 4.1.punktā neminēto Personu datu kategoriju apstrādi, ja tā tiek organizēta atbilstoši Personas datu apstrādes regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem.
 1. 4. Personas datu veidi un to ieguve

  • 4.1. Personas datu kategorijas var būt šādas:
   • 4.1.1. identifikācijas dati, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinošā dokumenta dati (piemēram, pases kopija, ID karte), balss, foto;
   • 4.1.2. kontaktinformācija, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darba tālruņa numurs;
   • 4.1.3. ģimenes un mājsaimniecības dati, piemēram, ģimenes locekļi, ienākumu līmenis, apgādībā esošās personas;
   • 4.1.4. finanšu dati, piemēram, konti, īpašumtiesības, darījumi, kredīti, ienākumi, saistības;
   • 4.1.5. profesionālie dati, piemēram, nodarbošanās, ienākumu gūšanas avoti, CV, darba vieta;
   • 4.1.6. publiski pieejama informācija, piemēram, no publiskiem reģistriem, datubāzēm;
   • 4.1.7. dati, kas iegūti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm, nodokļu administrācijas iestādēm, tiesām.
   • 4.1.8. ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde vai neizpilde, veiktie darījumi, noslēgtie un spēku zaudējušie līgumi, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības, intereses.
  • 4.2. Kompānija iegūst Personas datus:
   • 4.2.1. no Klienta ar pieteikuma līguma noslēgšanai un Kompānijas tīmekļa vietņu palīdzību, telefoniski, ar e-pasta un citu saziņas līdzekļu palīdzību, kā arī mutiski – pārrunu un interviju gaitā;
   • 4.2.2. no Trešajām personām, ko Kompānija saņem pakalpojuma sniegšanai, Kompānijas leģitīmo interešu aizsardzībai, juridiska pienākuma izpildei;
   • 4.2.3. no esošajiem un potenciālajiem Kompānijas darbiniekiem, to iepriekšējiem darba devējiem, saņemot Datu subjekta rakstisku piekrišanu.
  • 4.3. No Trešajām personām Kompānija var saņemt Personas datus, kas minēti Politikas 4.1.punktā.
 1. 5. Personas datu apstrādes veidi

  • 5.1. Kompānija veic šādu Personas datu apstrādi:
  • 5.2. Kompānija vāc Personas datus pakalpojuma sniegšanai un savu leģitīmo interešu īstenošanai;
  • 5.3. Kompānija var nodot Personas datus Politika 8.punktā minētiem Personas datu saņēmējiem;
  • 5.4. Kompānija reģistrē, organizē un strukturē saņemtos Personas datus;
  • 5.5. Kompānija glabā Personas datus, kamēr pastāv leģitīmais pamats Personas datu glabāšanai;
  • 5.6. Kompānija labo, pilnveido Personas datus, ja ir notikušas izmaiņas Personas datos;
  • 5.7. Kompānija dzēš Personas datus, ja nepastāv leģitīmais pamats tālākai Personas datu apstrādei.
 1. 6. Personas datu apstrādes nolūki

  • 6.1. Personas datu apstrādi Kompānija veic šādiem nolūkiem:
   • 6.1.1. Kompānijas pakalpojumu sniegšana klientiem (piem. klienta identifikācija, kreditēšanas pakalpojumu sniegšana, tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde u.c.);
   • 6.1.2. risku novērtēšana un novēršana darījumos ar klientiem (piem. Kompānijas risku pārvaldība, klientu un citu personu kredītspējas izvērtēšana, krāpšanas gadījumu novēršana un atklāšana u.c.);
   • 6.1.3. personāla vadības nolūki (piem. personāla atlase, darba līguma noslēgšana un izpilde, darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana u.c.);
   • 6.1.4. saimniecisko un administratīvo aktivitāšu veikšana (piem. drošības nodrošināšana Kompānijas telpās, īpašuma aizsardzība, tiesību aktos noteikto pienākumu izpilde u.c.);
   • 6.1.5. mārketinga vajadzībām, t.sk. Klientu grupu izvērtēšana un izpēte, komerciālu paziņojumu sūtīšana un citu saziņas formu izmantošana, Klientu lojalitātes pasākumu organizēšana, Potenciālo klientu uzrunāšana, Sīkdatņu izmantošana;
   • 6.1.6. tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei: Klienta izpēte, t.sk. klienta identifikācija, politiski nozīmīgas personas noskaidrošana; Valsts iestāžu/izmeklēšanas u.c. tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumu izpilde; NILLTFNL likuma prasību izpilde, piemēram, aizdomīgu un neparastu darījumu konstatēšanas sistēmas uzturēšana un ziņošana; 
   • 6.1.7. Prasījuma tiesību realizēšana, cedēšana, parāda atgūšana, juridiskā pienākuma izpilde;
   • 6.1.8. Profilēšanai, personalizētiem piedāvājumiem un automatizēta lēmumu pieņemšanai.  Profilēšana ir Personas datu automātiska apstrāde, ko izmanto, lai izvērtētu noteiktas Klienta personīgās pazīmes it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, tās privātpersonas ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, dzīvesvietu. Profilēšanu izmanto analīzes veikšanai Klienta konsultēšanai, tiešā mārketinga nolūkos, automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, kredītspējas novērtēšanai, riska vadībai, lai novērstu krāpšanu, un tā ir pamatota uz Kompānijas leģitīmajām interesēm, juridisku pienākumu pildīšanu, līguma izpildi vai Klienta piekrišanu.
  • 6.2. Kompānija Personas datu apstrādi var veikt arī 5.1. punktā neminētiem nolūkiem, ja tas tiek organizēts atbilstoši Personas datu apstrādes regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem.
 1. 7. Personas datu drošība

  • 7.1. Kompānija nodrošina Personas datiem atbilstošu aizsardzības līmeni un veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai novērstu neautorizētu piekļuvi, apstrādi vai citas darbības ar Personu datiem, kas rada vai var radīt apdraudējumu to konfidencialitātei, vai kā citādi ir pretrunā ar jomu regulējošiem Ārējiem normatīvajiem aktiem.
  • 7.2. Personas datu aizsardzības tehniskie un organizatoriskie pasākumi Kompānijā ir noteikti Iekšējos normatīvos dokumentos, t.sk. Kompānijas Informācijas sistēmu drošības Noteikumos.
 1. 8. Personas datu saņēmēji

  • 8.1. Kompānija var Personas datus nodot citiem saņēmējiem, piemēram:
   • 8.1.1. Institūcijām (piemēram, tiesībsargājošās iestādes, zvērināti tiesu izpildītāji, zvērināta notāra biroji, nodokļu pārvaldes, uzraudzības iestādes un finanšu izmeklēšanas iestādes).
   • 8.1.2. Auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citiem Kompānijas piesaistītiem Personas datu apstrādātājiem.
   • 8.1.3. Trešajām pusēm, kuras uztur reģistrus (piemēram, kredītinformācijas biroju reģistrus, iedzīvotāju reģistru, komercreģistrus un citus reģistrus, kuri nodod vai caur kuriem tiek nodoti Personas dati).
   • 8.1.4. Parādu piedzinējiem, saskaņā ar cedētām prasījuma tiesībām, tiesām, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādēm, bankrota vai maksātnespējas procesa administratoriem.
   • 8.1.5. Citām personām, kuras galvo par Klienta saistību pret Kompānija pienācīgu izpildi (piemēram, galvotāji, ķīlas devēji).
   • 8.1.6. Eiropas un starptautisko norēķinu sistēmai , t.sk. MasterCard.
   • 8.1.7. Citām personām, kuras ir saistītas ar Kompānijas pakalpojumu sniegšanu, t.sk. arhivēšanas, pasta pakalpojumu sniedzēji, un citas.
 1. 9. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

  • 9.1. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).
 1. 10. Klienta, kā Datu subjekta, tiesības

  • 10.1. Klientam (Datu subjektam) ir šādas tiesības attiecībā uz savu datu apstrādi:
   • 10.1.1. pieprasīt informāciju par saviem datiem;
   • 10.1.2. pieprasīt datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.
   • 10.1.3. pieprasīt datu dzēšanu (datus var lūgt dzēst, ja Klients atsauc savu piekrišanu un nepastāv tiesiskais pamats datu apstrādei, vai dati apstrādāti nelikumīgi),
   • 10.1.4. tiesības atsaukt piekrišanu (ja nepastāv tiesiskais pamats datu apstrādei),
   • 10.1.5. tiesības ierobežot apstrādi, (ja pastāv strīds par Personas datu precizitāti un likumīgumu, vai Personas datu dzēšanas vietā Datu subjekts prasa ierobežot apstrādi, lai tos izmantot leģitīmo tiesības realizēšanai),
   • 10.1.6. tiesības uz savu datu dzēšanu (ja nepastāv tiesiskais pamats datu apstrādei);
   • 10.1.7. tiesības uz datu pārnesamību, (ja Personas dati tiek apstrādāti ar automatizētiem līdzekļiem un saņemtie uz piekrišanas pamata un tehniski iespējams);
   • 10.1.8. Iesniegt sūdzību par Personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja Klients uzskata, ka tā Personas datu Apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
 1. 11. Glabāšanas periods

  • 11.1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams. Glabāšanas periods var būt pamatots ar Klientu noslēgto līgumu , Kompānijas leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu, noilgumu, civiltiesībām u.tml.).
 1. 12. Sīkdatnes

  • 12.1. Sīkdatne ir maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad persona/lietotājs apmeklēja tīmekļa vietni un tās tiek saglabātas lietotajā tīmekļa pārlūkprogrammā nolūkā saglabāt datus. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi.
  • 12.2. Kompānija izmanto sīkdatnes (cookies), lai ar sīkdatņu palīdzību nodrošinātu ērtāku Kompānijas tīmekļvietnes pārlūkošanu, sniegt klientiem pievilcīgus piedāvājumus un vairāk uzzināt par Kompānijas tīmekļvietnes lietotāju rīcību, analizēt tendences un pilnveidot gan tīmekļvietni, gan klientu apkalpošanu. Sīkdatnes palīdz sniegt, uzlabot un aizsargāt Kompānijas pakalpojumus, nodrošinot klienta vajadzībām piemērotākos piedāvājumus, kā arī ērtāku un drošāku lietošanas pieredzi.
  • 12.3. Kompānijai ir sekojošas timekļa vietnes: www.latekolizings.lv, www.latcredit.lv, hercus.lv.
  • 12.4. Tiek izmantotas vairāku veidu sīkdatnes (pastāvīgās un sesijas). Tās atšķiras ar izmantošanas mērķiem un glabāšanas ilgumu. Ar laiku izmantotās sīkdatnes var tikt aktualizētas un pielāgotas pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanas vajadzībām, tomēr vispārējie lietošanas mērķi ir šādi:
   • 12.1.1. Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu.
   • 12.1.2. Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta Kompānijas pakalpojumu nodrošināšanu.
   • 12.1.3. Interneta vietnes drošība un pakalpojumu integritāte – sīkdatnes, kas palīdz veidot pakalpojumus, radot labāko klienta pieredzi.
   • 12.1.4. Lietošanas statistika un analīze – nodrošina informāciju par to, kā un cik bieži tiek izmantotas Kompānijas interneta vietnes, kādas ir lietotāju grupas un kādi meklēšanas rīki tiek izmantoti. Sīkdatņu statistika var tikt iegūta arī no sadarbības partneru interneta vietnēm.
   • 12.1.5. Pakalpojumu piedāvāšana un klientu vajadzību analīze – sīkdatnes, kas nodrošina klienta vajadzībām atbilstošāko piedāvājumu izstrādi. Kompānijas interneta vietnēs var tikt izmantota trešo pušu sīkdatņu informācija. Lietotājam var tikt parādīti atbilstošākie piedāvājumi arī sadarbības partneru interneta resursos.
  • 12.5. Lietotājam ir iespējas izvēlēties un mainīt sīkdatņu izmantošanu:
   • 12.5.1. Ja Klients/lietotājs nevēlas, lai viņa ierīcēs tiktu izmantotas sīkdatnes, viņš var mainīt pārlūkprogrammas drošības iestatījumus. Šādas izmaiņas drošības iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi un izmantotās iestatījumu metodes var atšķirties.
   • 12.5.2. Bez sesijas sīkdatņu apstiprināšanas ar Kompānijas tīmekļa vietnes palīdzību klients/lietotājs nebūs spējīgs pilnvērtīgi izmantot Kompānijas interneta pakalpojumus.
  • 12.6. Kompānija atbild par sīkdatņu izmantošanu timekļa vietnes un klienta/lietotāja personas datu drošu apstrādi.
  • 12.7. Klientu jautājumi un/vai ieteikumi tiek saņemti izmantojot Kompānijas informatīvo tālr. 67775079 vai e-pasts: info@latekolizings.lv.
 1. 13. Saistītie dokumenti

  • 13.1. Eiropas Parlamenta un Padomes 27.04.2016. regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  • 13.2. Darba likums.
  • 13.3. Personu apliecinošo dokumentu likums.
  • 13.4. Fizisko personu datu aizsardzības likums (pēc 25.05.2018. Personas datu apstrādes likums).
  • 13.5. Ministru kabineta 30.01.2001. noteikumi Nr. 40 “Personas datu aizsardzības obligātās tehniskās un organizatoriskās prasības”.
  • 13.6. Kompānijas Informācijas sistēmu drošības Noteikumi.
  • 13.7. Kompānijas Informācijas klasifikācijas Noteikumi.