Русский
Pieteikt kredītu Aizmirsi paroli?
Ienākt
Līguma nosacījumi

AIZDEVUMA LĪGUMS

 

Vispārīgie līguma noteikumi

 

Aizdevējs

 LATEKO LĪZINGS, akciju sabiedrība (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, vienotais reģ. Nr.40003366651), juridiskā adrese Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073

 Vispārīgie līguma noteikumi

 Pušu tiesības un pienākumi, kas ir noteikti Latvijas Republikas normatīvajos aktos, kas regulē jautājumus attiecībā uz distances un patērētāju kreditēšanas līgumiem, tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas Civillikumā, Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, 28.12.2010. Ministru kabineta noteikumos Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, 21.10.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.648 „Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu”.

 Aizdevuma līgums, kāds tas ir publicēts AS LATEKO LĪZINGS Mājas lapā www.latcredit.lv uz Aizdevuma izsniegšanas brīdi, un kāds ir nosūtīts Aizņēmējam uz tā norādīto elektronisko adresi, stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu.

 1. Līgumā izmantojamie apzīmējumi

1.1. Līgums – šis Aizdevuma līgums par patēriņa kredīta piešķiršanu;

1.2. Aizņēmējs – fiziska persona, kas atbilst Aizdevēja 3.1. punktā izvirzītajām prasībām un kas noslēdz Aizdevuma līgumu ar Aizdevēju;

1.3. Aizņēmēja konts – uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Speciālos noteikumos un uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizņēmējam Aizdevumu;

1.4. Aizdevēja norēķinu konts – Aizdevēja Bankā atvērti norēķinu konti, kas ir norādīti Speciālos noteikumos;

1.5. Lietotāja konts – Aizņēmēja personīgā lapa Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidota automātiski un ir pastāvīgi pieejama Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

1.6. Aizdevums – uz Aizdevuma līguma laiku Aizņēmējam piešķirts īstermiņa kredīts ar limitu līdz 500 EUR (pieci simti eiro), kuru piešķirtais aizdevuma apmērs ir norādīts Speciālos noteikumos;

1.7. GPL* - Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, ieskaitot Maksu par Aizdevuma kontroli un Procentus, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, kas ir norādīti Speciālos noteikumos. *Piemērs GPL aprēķinam – Aizdevuma summa: EUR 100,00; Maksa par Aizdevuma kontroli: EUR 8,80; Reģistrācijas maksa: EUR 0,01; Aizdevuma termiņš: 30 dienas. GPL aprēķina formula: ((((100+8.80+0,01)/100)^(365/30))-1)*100 = 179.03%. Gada procentu likme (GPL): 179.03%. Kopējā summa, kas būs jāmaksā Aizdevuma atmaksas datumā: 108,81 EUR.

1.8. Aizdevuma pieteikums – mājas lapā no Lietotāja konta saskaņā ar Aizdevēja pieprasīto informāciju Aizņēmēja aizpildīta anketas pieteikuma forma, ar kuru Aizņēmējs izsaka savu gribu saņemt Aizdevumu no Aizdevēja saskaņā ar Līguma noteikumiem;

1.9. Parole – unikāla ciparu un burtu kombinācija, ko Aizņēmējs reģistrācijas procesa laikā patstāvīgi ir izveidojis, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, Līguma noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai trešajai personai.

1.10. Reģistrācijas maksa – maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma 3.3. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma piešķiršanas izskatīšanu;

1.11.  Maksa par Aizdevuma kontroli – Aizdevēja piedāvāta un Aizņēmēja apstiprināta Maksa par Aizdevuma kontroli, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma piešķiršanu un Aizdevuma saistību izpildes kontroli, kas ir norādīta Speciālos noteikumos un tiek aprēķināta saskaņā ar piemērojamo Aizņēmuma likmi ņemot par pamatu 365 dienas gadā, turpmāk tekstā - Maksa par Aizdevuma kontroli;

1.12. Aizdevuma pagarināšanas maksa – Aizdevēja piedāvāta un Aizņēmēja apstiprināta Aizdevuma pagarināšanas maksa, ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai saskaņā ar Aizdevuma līguma 6.2. punktu pagarinātu Aizdevuma termiņu uz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;

1.13. Aizdevuma atmaksas datums – Aizdevuma atmaksas pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir jāveic Aizdevuma atmaksa;

1.14. Līguma darbības termiņš – Aizdevēja piedāvāts un Aizņēmēja apstiprināts termiņš, kurš iestājas Aizdevuma līguma spēkā stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma atmaksas datumā vai termiņa pagarināšanas gadījumā – vēl papildus par Aizņēmēja izvēlēto termiņa pagarinājuma dienu skaitu ilgāks laika periods ar katru termiņa pagarināšanas reizi, no pagarinājuma spēkā stāšanās dienas.  Aizdevuma līguma minimālais darbības termiņš ir 10 (desmit) dienas;

1.15. Rēķins - Aizdevēja sagatavots rēķins Aizdevuma atmaksai un Aizdevuma piešķiršanas maksas samaksai, kas satur savu identifikācijas numuru, kurš Aizņēmējam ir jāuzrada Aizdevuma atmaksas brīdī;

1.16. Banka – Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai ārvalsts bankas filiāle, kurai ir izsniegta kompetentās valsts iestādes atļauja kredītiestādes darbībai vai citā dalībvalstī reģistrēta banka vai tās filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākusi finanšu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā;

1.17. Mājas lapa – Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.latcredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas un piekrīt Līguma nosacījumiem, noslēdzot Līgumu;

1.18. “Puses” - Aizņēmējs un Aizdevējs, abi kopā;

Puse” - Aizņēmējs vai Aizdevējs.

2Līguma priekšmets

 2.1. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Aizdevumu privātām  vajadzībām.

 2.2. Par Aizdevuma piešķiršanu un Aizdevuma saistību izpildes kontroli Aizņēmējs maksā Aizdevējam Maksu par Aizdevuma kontroli.

 2.3. Aizņēmējs līdz Aizdevuma atmaksas datumam veic Aizdevuma atmaksu Aizdevējam, pamatojoties uz Aizdevēja piestādīto Rēķinu, veicot samaksu uz Aizdevēja norēķinu kontu.

 3. Reģistrēšanās Aizdevuma saņemšanai

 3.1. Aizdevumu var saņemt rīcībspējīgā fiziska persona vecumā no 20 (divdesmit) līdz 70 (septiņdesmit) gadiem, kuras patstāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kurai ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā bankā vai tās filiālē.

 3.2. Aizņēmējs piesakoties Aizdevumam, reģistrējas Mājas lapā. Reģistrējoties, Aizņēmējs aizpilda reģistrācijas anketu, aizpildot tajā visas norādītās ailes. Visām norādītajām ziņām, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam, ir jābūt patiesām.  Aizņēmējs apzinās tiesiskās  sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizņēmējs piekrīt  nodot apstrādei Aizdevuma pieteikumā norādītos  datus par Aizņēmēju. Reģistrējoties,  Aizņēmējam  ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā  sniegtie  norādījumi. Reģistrējoties, Aizņēmējs sastāda savu Paroli, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti.

 3.3. Lai pabeigtu  reģistrāciju, Aizņēmējs no sava bankas konta pārskaita uz Aizdevēja bankas norēķinu kontu Reģistrācijas maksu 0,01 EUR (vienu centu) par Aizdevuma piešķiršanas izskatīšanu. Veicot šajā punktā norādītās  darbības, kā maksājuma mērķi ir jānorāda "Piekrītu AS Lateko Līzings līguma noteikumiem". Aizņēmējs, veicot Reģistrācijas maksas samaksu, ar to piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Reģistrācijas maksas transakcijas rezultātā kļuvušus pieejamos datus par Aizņēmēju. Pārskaitot Reģistrācijas maksu 0,01 EUR, Aizņēmējs piekrīt AS LATEKO LĪZINGS aizdevuma līguma noteikumiem.

 3.4. Pēc reģistrācijas veikšanas Aizņēmējs iesniedz savu Aizdevuma pieteikumu vienā no trim veidiem:

 3.4.1. aizpildot Aizdevuma pieprasījumu  savā Lietotāja kontā, norādot Aizdevuma summu un atmaksas termiņu.

 3.4.2. no telefona numura, kurš  norādīts Lietotāja kontā nosūta īsziņu  uz numuru 144 ar tekstu , kas satur sekojošu  informāciju;

 -) atslēgvārdu  LATCREDIT;

 -) parole;

 -) Aizņēmuma summa  eiro  ar cipariem;

 -) Aizņēmuma termiņš ar cipariem;

 Burtu  salikumu īsziņā atdalot ar atstarpi šādā secībā : LATCREDIT  mana parole 100 14

 3.4.3. pieprasot Aizdevumu otro un turpmākās reizes, piezvanot uz tālruni 66100090, nosaucot vārdu uzvārdu, personas kodu, reģistrēto tālruņa numuru, reģistrēto elektronisko adresi, sava profila paroli, summu un aizņēmuma termiņu.

 3.5. Saņemot Aizdevuma pieteikumu, Aizdevējs informē par to Aizņēmēju nosūtot paziņojumu īsziņas veidā. Gadījumā, ja Aizdevuma pieprasījums tiek noraidīts, Aizņēmējs par to tiek informēts minētā paziņojuma ietvaros.

 3.6. Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā un pēc Reģistrācijas maksas saņemšanas no Aizņēmēja, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam  Aizdevuma līgumu  uz Aizņēmēja  reģistrējoties uzrādīto  e-pasta adresi.

 3.7. iesniedzot Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav pārkāptas jebkādas citas kredītsaistības un/vai nav kavētu maksājumu, kas varētu ietekmēt viņa maksātspēju.

 3.8. Aizdevējs patur tiesības atteikt Aizdevuma piešķiršanu pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas, šajā gadījumā Reģistrācijas maksa Aizņēmējam netiek atgriezta. 

 3.9. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu (jebkāda informācija, ko Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam, piesakoties Aizdevēja pakalpojumiem vai kas Aizdevējam ir kļuvusi pieejama līgumsaistību nodibināšanas un to izpildes rezultātā) apstrādi. 

 3.10. Aizdevējs lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai tā atteikumu paziņo Aizņēmējam pēc tam, kad ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju, kas ir norādīta līguma 3.2, 3.3.,3.4. un 3.6, punktā un ir izvērtējis Aizņēmēja maksātspēju. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu izmaksāt Aizņēmējam Aizdevumu, Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam, nosūtot Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru īsziņu ar tekstu " Jums ir piešķirts kredīts. Nākošo 30 minūšu laikā tiks veikta kredīta izsniegšana ar pārskaitījumu uz Jūsu norēķinu kontu". Ja Aizņēmēja reģistrētais bankas konts nav kādā no bankām, kur ir atvērti  Aizdevēja norēķinu konti, Aizdevuma saņemšanas laiks Aizņēmēja kontā  ir atkarīgs no starpbanku norēķinu ātruma, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) dienas.

 4. Līguma slēgšana

 4.1. Līguma 3.2. , 3.3., 3.4. un 3.6. punktā noteiktajā veidā un kārtībā nosūtīts Aizdevuma pieprasījums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

 4.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu.

 4.3. Pieprasot Aizdevumu otro un turpmākās reizes Līguma 3.4. punktā noteiktajā veidā un kārtībā, Aizņēmējs Lietotāja kontā ievada savu Paroli. Paroles atkārtota ievadīšana apstiprinot Aizdevuma pieteikumu apliecina Aizņēmēja gribu atkārtoti nodibināt tiesisko attiecību ar Aizdevēju.

4.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izsniegt Aizdevumu. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu.

 4.5. Pēc Aizdevuma pieteikuma nosūtīšanas Aizņēmējam nav tiesības atteikties no Aizdevuma saņemšanas, izņemot Līguma 10.punktā noteiktajā gadījumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 5. Aizdevuma apmērs, to piešķiršana un atmaksa

 5.1. Ja Aizdevuma pieteikums ir aizpildīts pareizi un ir iesniegts Aizdevējam Līguma 3.daļā noteiktajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu un Aizņēmēja maksātspēju, Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu, no kura Aizņēmējs ir veicis Reģistrācijas maksas samaksu Aizdevējam.

 5.2. Pēc Aizdevuma piešķiršanas Aizdevējs nekavējoties nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja kontā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru īsziņu ar tekstu ar informāciju par piešķirto:

         5.2.1. Aizdevuma summu;

         5.2.2. GPL;

         5.2.3. Atmaksājamo summu;

         5.2.4. Aizdevuma atmaksas termiņu.

 5.3. Par Aizdevuma izsniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kurā Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu.

 5.4. Nosūtot Aizdevuma pieteikumu, Aizņēmējs ir tiesīgs lūgt izsniegt Aizdevumu tikai un vienīgi sekojošā apmērā:

 5.4.1. no EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) līdz EUR 300,00 (trīs simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā, ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevumu pirmo reizi;

 5.4.2. no EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00  centi) līdz EUR 500,00 (pieci simti eiro un 00 centi) apmērā, ja iepriekš Aizdevējs ir piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu vienu reizi, un Aizņēmējs Aizdevumu pieprasa otro un turpmākās reizes.

5.5. Aizdevējs vienlaicīgi izsniedz Aizņēmējam tikai vienu Aizdevumu. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu otro un turpmākās reizes tikai gadījumā, ja viņš ir veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus iepriekšējā Aizdevumu atmaksai pilnā apmērā un pienācīgā kārtā ir izpildījis citus Līgumā noteiktos pienākumus.

 5.6. Par Aizdevuma izsniegšanu un Aizdevuma saistību izpildes kontroli Aizņēmējs maksā Maksu par Aizdevuma kontroli, kura ir atkarīga no Aizdevuma apmēra un Aizdevuma termiņa.

 5.7. Maksas par Aizdevuma kontroli likme atbilst Gada Procentu Likmei (GPL), kas tiek aprēķināta saskaņā ar LR Ministru kabineta 28.12.2010. noteikumiem Nr.1219 „Noteikumi par patērētāja kreditēšanas līgumu”.

 5.8. Aizņēmējs atmaksā Maksu par Aizdevuma kontroli vienlaicīgi ar Aizdevuma atmaksu.

 5.9. Aizņēmējam ir tiesības pirms termiņa veikt:

 5.9.1. daļēju Aizdevuma atmaksu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš iesniedzot Aizdevējam attiecīgu iesniegumu, un noslēdzot ar Aizdevēju vienošanos pie Līguma;

 5.9.2. pilnīgu Aizdevuma atmaksu, 3 (trīs) darba dienas iepriekš iesniedzot Aizdevējam attiecīgu iesniegumu un veicot pilnīgu Aizdevuma un proporcionāli Aizdevuma izmantošanas dienu skaitam aprēķinātās Maksas par Aizdevuma kontroli samaksu Aizdevējam. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad Aizņēmējs pilnībā atmaksājis Aizdevējam viņam izsniegto Aizdevumu, kā arī samaksājis Maksu par Aizdevuma kontroli un atbilstoši Līguma noteikumiem aprēķinātos nokavējuma procentus uz Aizdevuma faktiskās atmaksas dienu, izņemot 10. punktā noteiktajā gadījumā.

 5.10. Aizdevuma termiņu sāk skaitīt Aizdevuma izsniegšanas dienā.

 5.11. Aizņēmējs veic Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksu ar pārskaitījumu uz Aizdevēja izsniegtajā Rēķinā norādīto bankas kontu. Aizņēmēja maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem tajā dienā, kad naudas summa ir ieskaitīta Aizdevēja bankas kontā.

 5.12. Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Rēķinu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā norādīto Aizņēmēja faktiskās dzīves vietas adresi vienkāršā pasta sūtījuma veidā un/vai e-pasta adresi, 5 (piecas) dienas pirms Aizdevuma atmaksas datuma. Ja Aizņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no pēdējās dienas, kad Aizdevējam bija jānosūta Rēķins, nav vērsies pie Aizdevēja ar rakstisku lūgumu izsniegt Rēķinu, uzskatāms, ka Aizņēmējs to ir saņēmis.

 5.13. Aizņēmējs piekrīt, ka Aizdevējs Rēķinu sagatavo elektroniski un tas ir derīgs bez paraksta. Aizņēmējs ir informēts, ka Aizdevēja izsniegtais Rēķins ir tikai informatīva rakstura un Rēķina nesaņemšanas gadījumā veic maksājumu Aizdevuma atmaksas datumā saskaņā ar Aizdevuma līgumu.

 5.14. Aizdevuma līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

 5.15. Veicot Līguma 5.11. punktā minēto pārskaitījumu, maksājuma mērķī Aizņēmējs norāda Līguma numuru. Gadījumā, ja saņemtu naudas summu nav iespējams identificēt, šī naudas summa netiek uzskatīta par pienācīgā kārtā veiktu Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksu līdz brīdim, kad tā ir identificēta. Šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības prasīt Līguma 8.5. punktā norādīto nokavējuma procentu samaksu no Aizņēmēja līdz saņemtās naudas summas identifikācijas brīdim.

 5.16. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir nokavējis Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli samaksu, nav savlaicīgi veicis Pagarinājuma maksas samaksu vai, iestājoties Līguma  9. p. sekām, parādsaistības tiek dzēstas sekojošā kārtībā: pirmkārt, Maksa par Aizdevuma kontroli, otrkārt, tiek dzēsti nokavējuma procenti, treškārt, Aizdevuma pamatsumma, ceturtkārt, citas iespējamās naudas summas, kuras no Aizņēmēja ir tiesīgs prasīt Aizdevējs.

 5.17. Aizdevējs pēc saviem ieskatiem var piemērot atlaidi jebkurai no Aizdevuma līguma izrietošai summai – Aizdevuma pamatsummai, Maksai par Aizdevuma kontroli, Aizdevuma pagarināšanas maksai, nokavējuma procentiem.

 6. Aizdevuma termiņa pagarināšana

 6.1. Aizdevuma termiņu ir iespējams pagarināt. Aizdevuma summas atmaksas termiņa atkārtotas pagarināšanas gadījumā (konkrētam aizdevuma līgumam) Aizņēmējam pēc Aizdevēja pieprasījuma ir jāsniedz informācija par pagarināšanas iemeslu (kāpēc Aizņēmējs nespēj atmaksāt kredītu), vai Aizņēmējam ir radušās tikai īslaicīgas grūtības (tām ir gadījuma raksturs) un turpmāka Aizdevuma atmaksa pēc pagarināšanas termiņa beigām nav apdraudēta, vai arī ir kādi nopietnāki iemesli Aizņēmēja lēmumam veikt pagarināšanu (piemēram, pārtrauktas darba attiecības vai pieaudzis citu kredītmaksājumu slogs mēnesī). Ja Aizņēmējs pagarina Aizdevuma termiņu vairāk kā divas reizes pēc kārtas, Aizņēmējam ir jāatsaucas uz Aizdevēja aicinājumu sazināties ar Aizdevēju, lai vienotos par alternatīvu situācijas risinājumu.

 6.2. Aizdevuma termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Aizdevuma Pagarināšanas maksas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja norēķinu kontu. Veicot Aizdevuma Pagarināšanas maksas samaksu, Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma uzdevumā Līguma  Nr. un ar burtiem uzrakstīt pagarinājums (piemērs : L.N. 308 pagarinājums). Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam paziņojumu par Aizdevuma termiņa pagarināšanu  uz Aizņēmēja reģistrācijas brīdī norādīto Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma nosacījumiem.  Aizdevējam nav pienākums pamatot atteikumu iemeslu, veikt Pagarināšanu.

 6.3. Gadījumā, ja  Aizdevējs ir atteicis kredīta termiņa Pagarināšanu, atbilstoši  Līguma  p.6.2., Aizņēmēja samaksātā  Pagarināšanas maksa tiek novirzīta Aizņēmēja  saistību dzēšanai  atbilstoši šī Līguma  p.5.16.

 7. Pušu tiesības un pienākumi

 7.1. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu  jebkādam likumīgam mērķim.

 7.2. Aizņēmējs apņemas maksāt Aizdevējam maksu par Aizdevuma kontroli un atmaksāt Aizdevumu Aizdevuma atmaksas datumā atbilstoši Līguma noteikumiem.

 7.3. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

 7.4. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tajā skaitā Parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

 7.5. Ja Aizdevums ir noslēgts vairāk par 3 (trīs) mēnešiem, Aizņēmējam ir tiesības Līguma darbības laikā, nosūtot Aizdevējam rakstveida pieprasījumu uz Aizdevēja Mājas lapā norādīto e- pastu vai uz Aizdevēja juridisko adresi, pieprasīt Aizdevējam konta izrakstu ar Aizdevuma atmaksas tabulu.

 7.6. Aizdevējam ir pienākums bez maksas, saņemot attiecīgu pieprasījumu, nosūtīt Aizņēmējam uz Aizdevuma pieteikumā Aizņēmēja norādīto e- pastu Aizdevuma atmaksas tabulu, norādot maksājumus, kas jāveic Aizņēmējam, to veikšanas periodus, katra maksājuma atšifrējumu, atspoguļojot Aizdevuma kopējas summas atmaksu un maksu par Aizdevuma kontroli.

 7.7. Ja Aizņēmējam ir mainījusies jebkāda informācija, kas tika sniegta Aizdevuma pieteikumā, tad līdz Līguma pilnai izpildei Aizņēmējam ir pienākums rakstveidā, sūtot informāciju uz Aizdevēja Mājas lapā norādīto e-pasta adresi vai uz Aizdevēja juridisko adresi, paziņot par to Aizdevējam 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.

 8. Pušu atbildība

 8.1. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies tādu iemeslu dēļ, kurus Aizdevējs patstāvīgi nevarēja kontrolēt un novērst. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem gadījumā, ja tie radušies šā līguma 7.7.punkta noteikumu neizpildes rezultātā.

 8.2. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam visus izdevumus un nodarītos zaudējumus, kas radušies Aizdevējam, gadījumā, ja Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju.

 8.3. Aizņēmējs, noslēdzot ar Aizdevēju Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevēja piedāvātu Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju, saprot to, apzinās tās saturu un jēdzienu un atsākas nākotnē izvirzīt jebkādas pretenzijas pret Aizdevēju šajā sakarā.

 8.4. Lai veicinātu Aizņēmēja saistību izpildi, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam paziņojumus un atgādinājumus uz Aizdevuma pieteikumā norādīto Aizņēmēja mobilā tālruņa numuru un elektronisko adresi. Aizdevējs nav atbildīgs, ja iepriekš minēto darbību rezultātā informācija par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju kļūst zināma trešajām personām.

 

 8.5. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma atmaksas termiņu,  Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus  no  kavētās Aizdevuma pamatsummas par katru Aizdevuma atmaksas termiņa nokavējuma dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātie nokavējuma procenti nepārsniedz 36 procentpunktus virs aizņēmuma likmes gadā. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam visu parāda summu pilnā apmērā. Nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no saistību izpildes.

 8.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (turpmāk tekstā - Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā. Šāds Force Majeure ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt- dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaimes, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un jebkura kara darbība. Force Majeure neietilpst publiskas varas subjektu izdoti tiesību akti. Puse var atsaukties uz Force Majeure apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā noteiktās saistības. Pēc Force Majeure apstākļu novēršanas, Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

 9Līguma darbība

 9.1. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

 9.1.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līgumā un Rēķinā noteikto Aizdevuma atmaksu un Maksas par Aizdevuma kontroli samaksu;

 9.1.2. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma 7.7.punkta noteikumus;

 9.1.3. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu un maldinošu informāciju;

 9.1.4. pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu pamatoti  prasījumi;

 9.1.5. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai ir iesniegta tiesā prasība par Aizņēmēja pasludināšanu par maksātnespējīgu.

 9.2. Aizdevējs par Līguma izbeigšanu informē Aizņēmēju ar rakstisku paziņojumu, nosūtot to uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto dzīves vietas adresi. Līguma darbības termiņš izbeidzas Aizdevēja paziņojumā norādītājā dienā, bet ne vēlāk, kā 5 (piektajā) darba dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Aizņēmējam.

 9.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksas termiņu vairāk par 5 (piecām) dienām, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam atgādinājumu parastā vai ierakstītā sūtījumā veidā uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto adresi. Par katru izsūtīto atgādinājumu Aizdevējs var pieprasīt  no Aizņēmēja apmaksāt  izdevumus, kas  saistīti  ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu   EUR 10 (desmit eiro) apmērā. 

 9.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs nav pienācīgā kārtā izpildījis Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņai parādu piedziņas organizācijām - SIA „Creditreform Latvija” (vienotais reģistrācijas Nr.40003255604), „Lindorf Oy” Latvijas filiāle (vienotais reģistrācijas Nr.40003514990), un SIA "Paus Konsults" (reģistrācijas Nr.40003352670), UAB "Gelvora" Latvijas filiāle (vienotais reģistrācijas Nr. 40103208983), kas ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi.

 9.5. Aizdevējam ir tiesības cedēt no Līguma izrietošās tiesības jebkurai trešajai personai, šāda tiesību cesija ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram).

 

10. Atteikuma  tiesības

 10.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atteikties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot par to Aizdevējam paziņojumu parastā vai ierakstītā sūtījuma veidā uz Aizdevēja juridisko adresi vai nosūtot paziņojumu no Aizņēmēja reģistrētās e-pasta adreses uz Aizdevēja e-pastu latcredit@latcredit.lv. Gadījumā, ja Aizņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā neiesniedz Aizdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Līgums uzskatāms par spēkā esošo no tā noslēgšanas brīža.

 10.2. Aizņēmējs rakstveida paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu norāda:

 10.2.1. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

 10.2.2. Aizdevuma līguma numuru un datumu;

 10.2.3. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu un termiņu līdz kuram Aizņēmējs apņemas atgriezt Aizdevumu;

 10.2.4. Paziņojuma sastādīšanas vietu un laiku;

 10.2.5. Savu parakstu.

 10.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs 10.1.punktā noteiktajā gadījumā izmanto atteikuma tiesības, Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu Aizdevējam līdz Līguma izbeigšanas dienai, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma nosūtīšanas, veicot pamatsummas un procentu, par faktiski izmantotām dienām, samaksu uz Aizdevēja norēķinu kontu, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu. Procenti par faktiski izmantotām dienām tiek aprēķināti atbilstoši aizņēmuma likmei dienā, kas ir norādīta speciālajos noteikumos.

 11. Aizņēmēja datu apstrāde

 11.1. Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu apstrādi, izmantot saņemtos Aizņēmēja personas datus Līguma izpildei, kā arī Aizdevējs ir tiesīgs veikt Aizņēmēja datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, nodošanu, pārraidīšanu u.c.), kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus un citu informāciju no trešām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (piem., no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas Kredītu reģistra, u.c.) un apstrādāt tos. Aizņēmējs piekrīt gan datu apstrādei un Aizņēmēja datu saņemšanai, nosūtīšanai trešām personām ne tikai par Aizņēmēja pienācīgi, bet arī nepienācīgi pildītiem aizdevumiem.

 11.2. Aizņēmēja datu apstrādei Aizdevējs izmanto LR Datu valsts inspekcijā reģistrētu personas datu apstrādes sistēmu, turpmāk tekstā – „Sistēma". Sistēmas pārzinis ir Aizdevējs, un tās darbības un datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Sistēmai ir LR Datu valsts inspekcijā reģistrēti personas datu operatori. Aizņēmējs piekrīt un neiebilst, ka Aizdevējs izvieto informāciju par Aizņēmēju un Aizņēmēja parādu Aizdevējam, kas izriet no Aizdevuma līguma, jebkurās Aizdevēja vai trešo personu datu bāzēs kredītvēstures veidošanai, ja no šāda parāda izveidošanās ir pagājušas vairāk par 3 (trīs) dienām. Aizdevējam ir tiesības citu Aizņēmēja kreditoru tiesību aizsardzības interesēs paziņot trešām personām par Aizņēmēju un viņa parādu.

 12. Konfidencialitāte

 12.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

 12.2. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tostarp Aizņēmēja vārds, uzvārds un Parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

 12.3. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai trešai personai pēc savas izvēles.

 12.4. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

 13Nobeiguma noteikumi

 13.1. Aizdevuma līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Aizdevuma līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.

 13.2. Noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus.

 13.3. Aizdevēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010.

 13.4. Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Aizņemies atbildīgi


IZVĒLIETIES KREDĪTA SUMMU UN TERMIŅU
Izvēlieties kredīta summu
Summa
Izvēlieties kredīta termiņu
300 EUR
Izvēlieties kredīta termiņu
Termiņš
30 dienas
Termiņa pagarināšana
Kredīts
 EUR
Komisija  
 EUR
SLIDER_ADMINISTRATIVE_FEE
 EUR
Termiņš
 dienas
Kopā
 EUR
Saņemt naudu
SLIDER_TERMS
Atmaksas datums 
SLIDER_APR %
GPL %
Termiņa pagarināšana
 dienas
 EUR
 dienas
 EUR
 dienas
 EUR


Darba laiks un kontakti
Darba dienās Brīvdienās
8:00 - 22:00
10:00 - 20:00
66100090
latcredit@latcredit.lv
latcredit.lv