• Līgums

AIZDEVUMA LĪGUMA Vispārīgie noteikumi

 

Aizdevuma līgums, kāds tas ir publicēts AS „LATEKO LĪZINGS” mājas lapā www.latcredit.lv uz Aizdevuma izsniegšanas brīdi, un kāds ir nosūtīts Aizņēmējam uz tā norādīto elektronisko adresi, stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu.

Aizdevējs

 LATEKO LĪZINGS, akciju sabiedrība (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, vienotais reģ. Nr.40003366651), juridiskā adrese Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073

  

 1. Līgumā izmantojamie apzīmējumi

1.1. Līgums – šis Aizdevuma līgums par patēriņa kredīta piešķiršanu, kas sastāv no Aizdevuma līguma Speciāliem noteikumiem un Aizdevuma līguma Vispārīgiem noteikumiem;

1.2. Aizņēmējs – fiziska persona, kas atbilst Aizdevēja 3.1. punktā izvirzītajām prasībām un kas noslēdz Aizdevuma līgumu ar Aizdevēju;

1.3. Aizņēmēja konts – uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Speciālos noteikumos un uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizņēmējam Aizdevumu;

1.4. Aizdevēja norēķinu konts – Aizdevēja bankas norēķinu konti, kas ir norādīti Speciālos noteikumos un no kuriem vienu Aizņēmējam ir jāizvēlas, lai veiktu maksājumus saskaņā ar Līgumu;

1.5. Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgais profils  Aizdevēja Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidots automātiski un ir pastāvīgi pieejams Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un paroles ievadīšanas Mājas lapā;

1.6. Aizdevums – uz Aizdevuma līguma laiku Aizņēmējam piešķirts īstermiņa kredīts ar limitu ne vairāk kā 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmēra. Piešķirtais aizdevuma apmērs ir norādīts Speciālos noteikumos;

1.7. GPL* - Aizdevuma kopējās izmaksas Aizņēmējam, kas izteiktas ikgadējos procentos no Aizdevuma kopsummas, ieskaitot Maksu par Aizdevuma kontroli un Procentus, izņemot jebkuras Aizdevuma kopējās izmaksas, kas Aizdevējam jāmaksā par jebkuru Aizdevuma līgumā noteikto saistību neizpildi, kas tiek aprēķinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta spēkā esošiem noteikumiem „Noteikumi par patērētāja kreditēšanu”, kas ir norādīti Speciālos noteikumos. *Piemērs GPL aprēķinam – Aizdevuma summa: EUR 100,00; Maksa par Aizdevuma kontroli: EUR 8,80; Reģistrācijas maksa: EUR 0,01; Aizdevuma termiņš: 30 dienas. GPL aprēķina formula: ((((100+8.80+0,01)/100)^(365/30))-1)*100 = 179.03%. Gada procentu likme (GPL): 179.03%. Kopējā summa, kas būs jāmaksā Aizņēmējam: 108,81 EUR.

1.8. Aizdevuma pieteikums – Aizņēmēja personīgais profils Aizdevēja Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidots automātiski un ir pastāvīgi pieejams Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un Paroles ievadīšanas Mājas lapā. Lietotāja profils kalpo kā viens no saziņas kanāliem starp Aizņēmēju un Aizdevēju, kuru izmantojot tiek uzskatīts, ka ir apliecināta Aizņēmēja identitāte.

1.9. Parole – unikāla ciparu un burtu kombinācija, ko Aizņēmējs reģistrācijas procesa laikā patstāvīgi ir izveidojis, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, Līguma noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieprasījumu, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai trešajai personai.

1.10. Reģistrācijas maksa – maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma 3.3. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu;

1.11.  Maksa par Aizdevuma kontroli – Aizdevēja piedāvāta un Aizņēmēja apstiprināta Maksa par Aizdevuma kontroli, ko Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma saistību izpildes kontroli un Aizdevuma lietošanu, kas ir norādīta Speciālos noteikumos un tiek aprēķināta saskaņā ar piemērojamo Aizņēmuma likmi ņemot par pamatu 365 dienas gadā, turpmāk tekstā - Maksa par Aizdevuma kontroli;

1.12. Aizdevuma pagarināšanas maksa – Aizdevēja piedāvāta un Aizņēmēja apstiprināta Aizdevuma pagarināšanas maksa, ko Aizņēmējs pārskaita uz Aizdevēja kontu, lai saskaņā ar Aizdevuma līguma 6.2. punktu pagarinātu Aizdevuma termiņu uz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām;

1.13. Aizdevuma atmaksas datums – Aizdevuma atmaksas pēdējā diena, kad Aizņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ir jāveic Aizdevuma atmaksa;

1.14. Līguma darbības termiņš – Aizdevēja piedāvāts un Aizņēmēja apstiprināts termiņš, kurš iestājas Aizdevuma līguma spēkā stāšanās dienā un beidzas Aizdevuma atmaksas datumā vai termiņa pagarināšanas gadījumā – vēl papildus par Aizņēmēja izvēlēto termiņa pagarinājuma dienu skaitu ilgāks laika periods ar katru termiņa pagarināšanas reizi, no pagarinājuma spēkā stāšanās dienas.  Aizdevuma līguma minimālais darbības termiņš ir 10 (desmit) dienas;

1.15. Banka – Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde vai ārvalstu bankas filiāle, kurai ir izsniegta kompetentās valsts iestādes atļauja kredītiestādes darbībai vai citā dalībvalstī reģistrēta banka vai tās filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsākusi finanšu pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā;

1.16. Mājas lapa – Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.latcredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas un piekrīt Līguma nosacījumiem, noslēdzot Līgumu;

1.17. “Puses” - Aizņēmējs un Aizdevējs, abi kopā;

Puse” - Aizņēmējs vai Aizdevējs.

2Līguma priekšmets 

 2.1. Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3. Reģistrēšanās Aizdevuma saņemšanai

 3.1. Aizdevumu var saņemt rīcībspējīgā fiziska persona vecumā no 20 (divdesmit) līdz 70 (septiņdesmit) gadiem, kuras patstāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republika un kurai ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā bankā vai tās filiālē.

 3.2. Aizņēmējs piesakoties Aizdevumam, reģistrējas Mājas lapā. Reģistrējoties, Aizņēmējs aizpilda reģistrācijas anketu, aizpildot tajā visas norādītās ailes. Visām norādītajām ziņām, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam, ir jābūt patiesām.  Aizņēmējs apzinās tiesiskās  sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizņēmējs piekrīt  nodot apstrādei Aizdevuma pieteikumā norādītos  datus par Aizņēmēju. Reģistrējoties,  Aizņēmējam  ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā  sniegtie  norādījumi. Reģistrējoties, Aizņēmējs sastāda savu Paroli, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti.

 3.3. Lai pabeigtu  reģistrāciju, Aizņēmējs no sava bankas konta pārskaita uz Aizdevēja bankas norēķinu kontu Reģistrācijas maksu 0,01 EUR (vienu centu) par Aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu. Veicot šajā punktā norādītās  darbības,  maksājuma mērķi ir jānorāda "Piekrītu AS Lateko Līzings līguma noteikumiem". Aizņēmējs, veicot Reģistrācijas maksas samaksu, ar to piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Reģistrācijas maksas transakcijas rezultātā kļuvušus pieejamos datus par Aizņēmēju. Pārskaitot Reģistrācijas maksu 0,01 EUR, Aizņēmējs piekrīt AS LATEKO LĪZINGS aizdevuma līguma noteikumiem.

 3.4. Pēc reģistrācijas veikšanas Aizņēmējs iesniedz savu Aizdevuma pieteikumu vienā no diviem veidiem:

 3.4.1. aizpildot Aizdevuma pieprasījumu  savā Lietotāja kontā, norādot Aizdevuma summu un atmaksas termiņu.

3.4.2. pieprasot Aizdevumu otro un turpmākās reizes, piezvanot pa tālruni 66100090, nosaucot vārdu uzvārdu, dzimšanas datus, reģistrēto tālruņa numuru, reģistrēto elektronisko adresi, sava profila paroli, summu un aizņēmuma termiņu.

 3.5. Saņemot Aizdevuma pieteikumu, Aizdevējs informē par to Aizņēmēju nosūtot paziņojumu īsziņas veidā. Gadījumā, ja Aizdevuma pieprasījums tiek noraidīts, Aizņēmējs par to tiek informēts minētā paziņojuma ietvaros.

 3.6. Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā un pēc Reģistrācijas maksas saņemšanas no Aizņēmēja, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam  Aizdevuma līgumu  uz Aizņēmēja  reģistrējoties uzrādīto  e-pasta adresi.

 3.7. Iesniedzot Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav pārkāptas jebkādas citas kredītsaistības un/vai nav kavētu maksājumu, kas varētu ietekmēt viņa maksātspēju.

 3.8. Aizdevējs patur tiesības atteikt Aizdevuma piešķiršanu pēc Aizņēmēja maksātspējas izvērtēšanas, šajā gadījumā Reģistrācijas maksa Aizņēmējam netiek atgriezta. 

 3.9. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu (jebkāda informācija, ko Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam, piesakoties Aizdevēja pakalpojumiem vai kas Aizdevējam ir kļuvusi pieejama līgumsaistību nodibināšanas un to izpildes rezultātā) apstrādi. 

 3.10. Aizdevējs lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai tā atteikumu paziņo Aizņēmējam pēc tam, kad ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju, kas ir norādīta līguma 3.2, 3.3., 3.4. un 3.6 apakšpunktā un ir izvērtējis Aizņēmēja maksātspēju. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu izmaksāt Aizņēmējam Aizdevumu, Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam, nosūtot Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto mobilā telefona numuru īsziņu ar tekstu "Jums ir piešķirts kredīts. Nākošo 30 minūšu laikā tiks veikta kredīta izsniegšana ar pārskaitījumu uz Jūsu norēķinu kontu". Ja Aizņēmēja reģistrētais bankas konts nav kādā no bankām, kur ir atvērti  Aizdevēja norēķinu konti, Aizdevuma saņemšanas laiks Aizņēmēja kontā  ir atkarīgs no starpbanku norēķinu ātruma, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) dienas.

3.11. Reģistrējoties Aizņēmējam ir pienākums norādīt, vai viņš/viņa ir uzskatāms(-a) par Politiski nozīmīgu personu, Politiski nozīmīgās personas ģimenes locekli vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu. Ja pēc reģistrācijas Aizņēmējs ir zaudējis vai ieguvis Politiski nozīmīgas personas, Politiski nozīmīgās personas ģimenes locekļa vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusu, Aizņēmējam ir pienākums par šo rakstiski paziņot Aizdevējām saskaņā ar Līguma 7. 6. noteikto kārtību.

4. Līguma slēgšana

 4.1. Līguma 3.2., 3.3., 3.4. un 3.6. apakšpunktā noteiktajā veidā un kārtībā nosūtīts Aizdevuma pieprasījums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

 4.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu.

 4.3. Pieprasot Aizdevumu otro un turpmākās reizes Līguma 3.4. apakšpunktā noteiktajā veidā un kārtībā, Aizņēmējs Lietotāja profilā ievada savu Paroli. Paroles atkārtota ievadīšana apstiprinot Aizdevuma pieteikumu apliecina Aizņēmēja gribu atkārtoti nodibināt tiesisko attiecību ar Aizdevēju.

4.4. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt izsniegt Aizdevumu. Ja Aizdevējs atsaka Aizņēmējam izsniegt Aizdevumu, Līgums uzskatāms par nenoslēgtu.

 4.5. Pēc Aizdevuma pieteikuma nosūtīšanas Aizņēmējam nav tiesības atteikties no Aizdevuma saņemšanas, izņemot Līguma 10.punktā noteiktajā gadījumā.

 5. Aizdevuma apmērs, to piešķiršana un Aizņēmēja saistību izpildes kārtība

 5.1. Ja Aizdevuma pieteikums ir aizpildīts pareizi un ir iesniegts Aizdevējam Līguma 3.punktā  noteiktajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis Aizdevuma pieprasījumu un Aizņēmēja maksātspēju, Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu, no kura Aizņēmējs ir veicis Reģistrācijas maksas samaksu Aizdevējam.

 5.2. Pēc Aizdevuma piešķiršanas Aizdevējs nekavējoties nosūta Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru īsziņu ar tekstu un informāciju par piešķirto:

         5.2.1. Aizdevuma summu;

         5.2.2. GPL;

         5.2.3. Atmaksājamo summu;

         5.2.4. Aizdevuma atmaksas termiņu.

 5.3. Par Aizdevuma izsniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kurā Aizdevējs ir veicis Aizdevuma summas pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu.

5.4. Nosūtot Aizdevuma pieteikumu, Aizņēmējs ir tiesīgs lūgt izsniegt ne mazāk kā EUR 50,00 (piecdesmit eiro un 00 centi) un ne vairāk kā 50 % no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apmēra.

5.5. Aizdevējs vienlaicīgi izsniedz Aizņēmējam tikai vienu Aizdevumu. Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu otro un turpmākās reizes tikai gadījumā, ja viņš ir veicis visus Līgumā noteiktos maksājumus iepriekšējā Aizdevumu atmaksai pilnā apmērā un pienācīgā kārtā ir izpildījis citus Līgumā noteiktos pienākumus.

5.6. Aizņēmējs atmaksā Maksu par Aizdevuma kontroli vienlaicīgi ar Aizdevuma atmaksu Aizdevuma atmaksas datumā

 5.7. Aizņēmējam ir tiesības pirms termiņa veikt:

 5.7.1. daļēju Aizdevuma atmaksu, 1 (vienu) darba dienu iepriekš iesniedzot Aizdevējam attiecīgu iesniegumu, un noslēdzot ar Aizdevēju vienošanos pie Līguma;

 5.7.2. pilnīgu Aizdevuma atmaksu, 1 (vienu) darba dienu iepriekš iesniedzot Aizdevējam attiecīgu iesniegumu un veicot pilnīgu Aizdevuma un proporcionāli Aizdevuma izmantošanas dienu skaitam aprēķinātās Maksas par Aizdevuma kontroli samaksu Aizdevējam. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu dienā, kad Aizņēmējs pilnībā atmaksājis Aizdevējam viņam izsniegto Aizdevumu, kā arī samaksājis Maksu par Aizdevuma kontroli.

 5.8. Aizdevuma termiņu sāk skaitīt Aizdevuma izsniegšanas dienā.

 5.9. Aizņēmējs veic Aizdevuma, Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksu, kā arī citus maksājumus, tajā skaitā nokavējuma procentu samaksu, ar pārskaitījumu uz vienu no Aizdevuma līguma Speciālos noteikumos norādīto Aizdevēja  bankas kontu. 

5.10.Aizņēmēja saistību apjoms (Aizdevuma summa, Maksa par Aizdevuma kontroli, aprēķinātie nokavējuma procenti) saskaņā ar Līgumu ir pieejams Lietotāja profilā. 

 5.11 Aizdevuma līgumā noteiktā Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

 5.12. Veicot Līguma 5.9.apakšpunktā minēto pārskaitījumu, maksājuma mērķī Aizņēmējs norāda Līguma numuru. Gadījumā, ja saņemto naudas summu nav iespējams identificēt, šī naudas summa netiek uzskatīta par pienācīgā kārtā veiktu Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksu līdz brīdim, kad tā ir identificēta. Šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības prasīt Līguma 8.5. apakšpunktā norādīto nokavējuma procentu samaksu no Aizņēmēja līdz saņemtās naudas summas identifikācijas brīdim.

 5.13. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir nokavējis Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli samaksu, nav savlaicīgi veicis Pagarinājuma maksas samaksu, parādsaistības tiek dzēstas sekojošā kārtībā: pirmkārt, Maksa par Aizdevuma kontroli, otrkārt, tiek dzēsti nokavējuma procenti, treškārt, Aizdevuma pamatsumma, ceturtkārt, citas iespējamās naudas summas, kuras no Aizņēmēja ir tiesīgs prasīt Aizdevējs.

 5.14. Aizdevējs pēc saviem ieskatiem var piemērot atlaidi jebkurai no Aizdevuma līguma izrietošai summai – Aizdevuma pamatsummai, Maksai par Aizdevuma kontroli, Aizdevuma pagarināšanas maksai, nokavējuma procentiem.

6. Aizdevuma termiņa pagarināšana

 6.1. Aizdevuma termiņu ir iespējams pagarināt. Aizdevuma summas atmaksas termiņa atkārtotas pagarināšanas gadījumā (konkrētam aizdevuma līgumam) Aizņēmējam pēc Aizdevēja pieprasījuma ir jāsniedz informācija par pagarināšanas iemeslu (kāpēc Aizņēmējs nespēj atmaksāt kredītu), vai Aizņēmējam ir radušās tikai īslaicīgas grūtības (tām ir gadījuma raksturs) un turpmāka Aizdevuma atmaksa pēc pagarināšanas termiņa beigām nav apdraudēta, vai arī ir kādi nopietnāki iemesli Aizņēmēja lēmumam veikt pagarināšanu (piemēram, pārtrauktas darba attiecības vai pieaudzis citu kredītmaksājumu slogs mēnesī). Ja Aizņēmējs pagarina Aizdevuma termiņu vairāk kā divas reizes pēc kārtas, Aizņēmējam ir jāatsaucas uz Aizdevēja aicinājumu sazināties ar Aizdevēju, lai vienotos par alternatīvu situācijas risinājumu. Aizņēmējs var pagarināt Aizdevumu ne vairāk kā 2 reizes pēc kārtas.

 6.2. Aizdevuma termiņu iespējams pagarināt, ja Aizņēmējs veic Aizdevuma Pagarināšanas maksas maksājumu, pārskaitot to uz Aizdevēja norēķinu kontu. Veicot Aizdevuma Pagarināšanas maksas samaksu, Aizņēmējam ir pienākums norādīt maksājuma uzdevumā Līguma  Nr. un ar burtiem uzrakstīt pagarinājums (piemērs: SMXXXXXX pagarinājums). Pēc Pagarināšanas maksas saņemšanas, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam paziņojumu par Aizdevuma termiņa pagarināšanu  uz Aizņēmēja reģistrācijas brīdī norādīto Aizņēmēja mobilo sakaru operatora piešķirtā pieslēguma numuru. Aizdevējs ir tiesīgs atteikt Pagarināšanu, ja Aizņēmējs ir pārkāpis kādu no Līguma nosacījumiem.  Aizdevējam nav pienākuma pamatot Aizdevuma pagarināšanas atteikuma iemeslu.

 6.3. Gadījumā, ja  Aizdevējs ir atteicis kredīta termiņa Pagarināšanu, atbilstoši  Līguma  6.2.apakšpunktam, Aizņēmēja samaksātā  Pagarināšanas maksa tiek novirzīta Aizņēmēja  saistību dzēšanai  atbilstoši šī Līguma  5.13.apakšpunktam.

 7. Pušu tiesības un pienākumi

 7.1. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu  jebkādam likumīgam mērķim.

 7.2. Aizņēmējs apņemas maksāt Aizdevējam maksu par Aizdevuma kontroli un atmaksāt Aizdevumu Aizdevuma atmaksas datumā atbilstoši Līguma noteikumiem.

 7.3. Aizņēmējs apņemas bez ierunām izpildīt Līguma saistības un sakarā ar to izpildi uzņemas nokavējuma seku un nejaušības risku. Nejaušības risku Aizņēmējs uzņemas tikai, ja Aizņēmējs rīkojies pretēji normatīvajiem aktiem vai pretēji Līguma noteikumiem.

 7.4. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tajā skaitā Parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas. 

 7.5. Aizdevējam ir pienākums bez maksas, saņemot attiecīgu pieprasījumu no Aizņēmēja, nosūtīt Aizņēmējam uz Aizdevuma pieteikumā Aizņēmēja norādīto e- pasta adresi Aizdevuma atmaksas tabulu, norādot maksājumus, kas jāveic Aizņēmējam, to veikšanas periodus, katra maksājuma atšifrējumu.

 7.6. Ja Aizņēmējam ir mainījusies jebkāda informācija, kas tika sniegta Aizdevuma pieteikumā, tad līdz Līguma pilnai izpildei Aizņēmējam ir pienākums rakstveidā, sūtot informāciju uz Aizdevēja Mājas lapā norādīto e-pasta adresi vai uz Aizdevēja juridisko adresi, paziņot par to Aizdevējam 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.

 8. Pušu atbildība

 8.1. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies tādu iemeslu dēļ, kurus Aizdevējs patstāvīgi nevarēja kontrolēt un novērst. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem gadījumā, ja tie radušies  Līguma 7.6.apakšpunkta noteikumu neizpildes rezultātā.

 8.2. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam visus izdevumus un nodarītos zaudējumus, kas radušies Aizdevējam, gadījumā, ja Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju.

 8.3. Aizņēmējs, noslēdzot ar Aizdevēju Līgumu, apliecina, ka ir iepazinies ar Aizdevēja piedāvāto Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā iekļauto informāciju, saprot to, apzinās tās saturu un jēdzienu un atsākas nākotnē izvirzīt jebkādas pretenzijas pret Aizdevēju šajā sakarā.

 8.4. Lai veicinātu Aizņēmēja saistību izpildi, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam paziņojumus un atgādinājumus uz Aizdevuma pieteikumā norādīto Aizņēmēja mobilā tālruņa numuru un elektronisko adresi. Aizdevējs nav atbildīgs, ja iepriekš minēto darbību rezultātā informācija par Aizņēmēja saistībām pret Aizdevēju kļūst zināma trešajām personām.

 8.5. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma atmaksas termiņu,  Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus  no  kavētās Aizdevuma pamatsummas par katru Aizdevuma atmaksas termiņa nokavējuma dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātie nokavējuma procenti nepārsniedz 36 procentpunktus virs aizņēmuma likmes gadā. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam visu parāda summu pilnā apmērā. Nokavējumu procentu samaksa neatbrīvo Aizņēmēju no saistību izpildes.

 8.6. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (turpmāk tekstā - Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā. Šāds Force Majeure ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt- dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaimes, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un jebkura kara darbība. Force Majeure neietilpst publiskas varas subjektu izdoti tiesību akti. Puse var atsaukties uz Force Majeure apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā noteiktās saistības. Pēc Force Majeure apstākļu novēršanas, Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

 9Līguma darbība

 9.1. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

 9.1.1. Aizņēmējs ilgāk par 14 (četrpadsmit) dienām kavē Līgumā noteikto Aizdevuma atmaksu un Maksas par Aizdevuma kontroli samaksu;

 9.1.2. Aizņēmējs nav izpildījis Līguma 7.6.apakšpunkta noteikumus;

 9.1.3. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu un maldinošu informāciju;

 9.1.4. pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu pamatoti  prasījumi;

 9.1.5. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai ir iesniegta tiesā prasība par Aizņēmēja pasludināšanu par maksātnespējīgu.

 9.2. Aizdevējs par Līguma izbeigšanu informē Aizņēmēju ar ierakstīto vēstuli, nosūtot to uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto dzīves vietas adresi. Līguma darbības termiņš izbeidzas Aizdevēja paziņojumā norādītājā dienā, bet ne vēlāk, kā 5 (piektajā) darba dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Aizņēmējam.

 9.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma un Maksas par Aizdevuma kontroli atmaksas termiņu vairāk par 5 (piecām) dienām, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam atgādinājumu parastā vai ierakstīta sūtījuma veidā uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto adresi. Par katru izsūtīto atgādinājumu Aizdevējs var pieprasīt  no Aizņēmēja apmaksāt  izdevumus, kas  saistīti  ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu EUR 7,00 apmērā. 

 9.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs nav pienācīgā kārtā izpildījis Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņai parādu piedziņas kompānijām- SIA „Creditreform Latvija” (vienotais reģistrācijas Nr.40003255604), SIA „Intrum Latvia” (vienotais reģistrācijas Nr.40203088409) un SIA "Paus Konsults" (reģistrācijas Nr.40003352670), kas ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi..

 9.5. Aizdevējam ir tiesības cedēt no Līguma izrietošās tiesības jebkurai trešajai personai, šāda tiesību cesija ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram).

 10. Atteikuma  tiesības

 10.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atteikties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot par to Aizdevējam paziņojumu parastā vai ierakstītā sūtījuma veidā uz Aizdevēja juridisko adresi vai nosūtot paziņojumu no Aizņēmēja reģistrētās e-pasta adreses uz Aizdevēja e-pastu latcredit@latcredit.lv. Gadījumā, ja Aizņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā neiesniedz Aizdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Līgums uzskatāms par spēkā esošo no tā noslēgšanas brīža.

 10.2. Aizņēmējs rakstveida paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu norāda:

 10.2.1. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

 10.2.2. Aizdevuma līguma numuru un datumu;

 10.2.3. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu un termiņu līdz kuram Aizņēmējs apņemas atgriezt Aizdevumu; ievērojot Līguma 10.3. punkta noteikumus;

 10.2.4. Paziņojuma sastādīšanas vietu un laiku;

 10.2.5. Savu parakstu.

 10.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs 10.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā izmanto atteikuma tiesības, Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu Aizdevējam līdz Līguma izbeigšanas dienai, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma nosūtīšanas, veicot pamatsummas un procentu, par faktiski izmantotām dienām, samaksu uz Aizdevēja norēķinu kontu, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu. Procenti par faktiski izmantotām dienām tiek aprēķināti atbilstoši aizņēmuma likmei dienā, kas ir norādīta Speciālajos noteikumos.

 11. Aizņēmēja datu apstrāde

 11.1. Aizņēmējs piekrīt tam, ka Aizdevējam ir tiesības saņemt un apstrādāt Aizņēmēja personas datus un informāciju, tajā skaitā ievākt, uzglabāt, reģistrēt, ievadīt, pārraidīt u.c., kā arī nodot un saņemt Aizņēmēja datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (SIA „CREDITREFORM LATVIJA", AS "CREFO Birojs", SIA "PAUS KONSULTS" , SIA „GELVORA”, SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA", SIA „Intrum Latvia”, AS „Kredītinformācijas birojs”, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmuma dienests un citās bāzēs un reģistros, ar kuriem uz pakalpojuma sniegšanas brīdi AS „LATEKO LĪZINGS” tiek noslēgts līgums) un apstrādāt tos.

 11.2. Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, vadoties no savas Privātuma politikas, kas tika publicēta mājas lapā www.latcredit.lv „Privātuma atruna”.

 12. Konfidencialitāte

 12.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

 12.2. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tostarp Aizņēmēja vārds, uzvārds un Parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

 12.3. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai trešai personai pēc savas izvēles.

 12.4. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

 13Nobeiguma noteikumi

 13.1. Aizdevuma līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Aizdevuma līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses. 13.2. Noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus.

 13.2. Aizdevēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010.

 13.3. Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 13.4. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju, izpildes vēsturi vai saistību apmēru, savukārt Aizdevējs sagatavo šādu izziņu 5 darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas brīža. Izdevumi par tāda veida izziņu EUR 5.00, kas pārskaitāmi uz Aizdevēja kontu.

  

Aizdevuma līguma vispārīgie noteikumi

 

Aizdevuma līgums, kāds tas ir publicēts AS „LATEKO LĪZINGS” mājas lapā www.latcredit.lv uz Aizdevuma izsniegšanas brīdi, un kāds ir nosūtīts Aizņēmējam uz tā norādīto elektronisko adresi, stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu.

Aizdevējs

LATEKO LĪZINGS, akciju sabiedrība (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, vienotais reģ. Nr.40003366651), juridiskā adrese Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073

 

 1. Līgumā izmantojamie apzīmējumi

1.1. Aizdevējs – LATEKO LĪZINGS, akciju sabiedrība (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra komercreģistrā, vienotais reģ. Nr. 40003366651), juridiskā adrese Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073.

1.2. Līgums – šis līgums, kas sastāv no Speciāliem noteikumiem ilgtermiņa aizdevumam, Vispārīgiem līguma noteikumiem ilgtermiņa aizdevumam un Maksājumu grafika.

1.3. Aizņēmējs – fiziska persona, kas atbilst Aizdevēja 3.1. punktā izvirzītajām prasībām un kas noslēdz Līgumu ar Aizdevēju.

1.4. Aizņēmēja konts – uz Aizņēmēja vārda jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē atvērts norēķinu konts, kas norādīts Speciālajos noteikumos, un uz kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Aizdevējs pārskaita Aizņēmējam Aizdevumu.

1.5. Aizdevēja norēķinu konts – Aizdevēja bankas norēķinu konti, kas ir norādīti Speciālajos noteikumos, un no kuriem vienu Aizņēmējam ir jāizvēlas, lai veiktu maksājumus saskaņā ar Līgumu.

1.6. Aizdevuma limits –Aizdevēja noteiktais limits, kura ietvaros Aizņēmējs ir tiesīgs pieprasīt Aizdevumu.

1.7. Aizdevums – Aizdevuma limita ietvaros Aizņēmējam piešķirta naudas summa.

1.8. Lietotāja profils – Aizņēmēja personīgais profils Aizdevēja Mājas lapā, kas pēc Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā tiek veidots automātiski un ir pastāvīgi pieejams Aizņēmējam pēc Aizņēmēja lietotāja vārda un Paroles ievadīšanas Mājas lapā. Lietotāja profils kalpo kā viens no saziņas kanāliem starp Aizņēmēju un Aizdevēju, kuru izmantojot tiek uzskatīts, ka ir apliecināta Aizņēmēja identitāte.

1.9. GPL – Gada procentu likme. GPL aprēķinu veic, pieņemot, ka Līgums ir spēkā tajā laika posmā, par kuru tas noslēgts, un ka Aizņēmējs pildīs savas saistības saskaņā ar šim Līgumam pievienoto Maksājumu grafiku.

1.10. Aizdevuma pieteikums – Mājas lapā Aizņēmēja Lietotāja profilā aizpildīta pieteikuma forma saskaņā ar Aizdevēja pieprasīto informāciju, ar kuru Aizņēmējs izsaka savu gribu noslēgt Līgumu ar Aizdevēju.

1.11. Parole – unikāla ciparu un burtu kombinācija, ko Aizņēmējs reģistrācijas procesa laikā patstāvīgi ir izveidojis, ar kuras palīdzību Aizņēmējs apliecina savu identitāti, Līguma noteiktā veidā un kārtībā iesniedzot Aizdevuma pieteikumu, un kuru Aizņēmējs nedrīkst izpaust un nodot nevienai trešajai personai.

1.12. Reģistrācijas maksa – vienreizēja maksa vismaz EUR 0,01 (viena centa) apmērā, ko saskaņā ar Līguma 3.3. punktu Aizņēmējs maksā Aizdevējam par Aizdevuma pieprasījuma izskatīšanu. Reģistrācijas maksājums tiek uzskatīts arī par identifikācijas maksājumu.

1.13. Procenti - mēneša maksa, kas noteikta Maksājuma grafikā un tiek aprēķināta, piemērojot Līguma Speciālajos noteikumos norādīto aizņēmuma likmi neatmaksātam Aizdevumam, ņemot par pamatu, ka gadā nosacīti ir 365 dienas.

1.14. Mājas lapa – Aizdevēja interneta mājas lapa ar adresi www.latcredit.lv, kurā Aizņēmējs elektroniski reģistrējas un piekrīt Līguma nosacījumiem, noslēdzot Līgumu.

1.15. Maksājumu grafiks - pēc anuitātes metodes sastādīts grafiks, kas nosaka Aizņēmēja ikmēneša maksājumu apmēru Aizdevuma, Procentu atmaksai, un kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.16. Puses – Aizņēmējs un Aizdevējs abi kopā.

 2. Līguma priekšmets

2.1. Aizņēmējs pieprasa Aizdevējam, bet Aizdevējs piešķir Aizņēmējam Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.

 3. Aizņēmēja reģistrācija un pieteikuma iesniegšana

3.1. Aizdevumu var saņemt rīcībspējīgā fiziska persona vecumā no 20 (divdesmit) līdz 70 (septiņdesmit) gadiem, kuras patstāvīgā deklarētā dzīvesvieta ir Latvijas Republika, un kurai ir atvērts konts jebkurā Latvijas Republikā reģistrētā bankā vai tās filiālē.

3.2. Aizņēmējs piesakoties Aizdevumam, reģistrējas Mājas lapā. Reģistrējoties, Aizņēmējs aizpilda reģistrācijas anketu, aizpildot tajā visas norādītās ailes. Visām norādītajām ziņām, ko Aizņēmējs iesniedz Aizdevējam, ir jābūt patiesām. Aizņēmējs apzinās tiesiskās sekas par nepatiesu ziņu sniegšanu. Aizņēmējs piekrīt nodot apstrādei Aizdevuma pieteikumā norādītos datus par Aizņēmēju. Reģistrējoties, Aizņēmējam ir jāievēro Aizdevēja Mājas lapā sniegtie norādījumi. Reģistrējoties, Aizņēmējs sastāda savu Paroli, izmantojot kuru, turpmāk pēc reģistrācijas Aizņēmējs, veicot Aizdevuma pieprasījumus, Līgumā paredzētajā kārtībā, apliecina savu identitāti.

3.3. Lai pabeigtu reģistrāciju, Aizņēmējs no sava bankas konta pārskaita uz Aizdevēja bankas norēķinu kontu Reģistrācijas maksu 0,01 EUR (vienu centu) par Aizdevuma pieteikuma izskatīšanu. Veicot šajā punktā norādītās darbības, maksājuma mērķī ir jānorāda "Piekrītu AS „Lateko Līzings” līguma noteikumiem". Aizņēmējs, veicot Reģistrācijas maksas samaksu, ar to piekrīt nodot Aizdevējam apstrādei Reģistrācijas maksas transakcijas rezultātā kļuvušus pieejamos datus par Aizņēmēju. Pārskaitot Reģistrācijas maksu 0,01 EUR, Aizņēmējs piekrīt AS LATEKO LĪZINGS Līguma noteikumiem, kā arī apliecina savu identitāti.

3.4. Aizņēmējs iesniedz savu Aizdevuma pieteikumu vienā no diviem veidiem:

3.4.1. reģistrācijas brīdī, aizpildot Aizdevuma pieteikumu savā Lietotāja profilā, norādot vēlamo aizdevuma summu un atmaksas termiņu.

3.4.2. pieprasot vēlamo Aizdevuma summu otro un turpmākās reizes, Aizņēmējs ievada paroli savā Lietotāja profilā un e-pasta adresi, aktualizē, ja nepieciešams, savus personas datus, aizpilda visus nepieciešamus laukus, norāda vēlamo summu un termiņu, kā arī atzīmē, ka piekrīt līguma noteikumiem.

3.5. Saņemot Aizdevuma pieteikumu, Aizdevējs informē par to Aizņēmēju, nosūtot paziņojumu īsziņas veidā. Gadījumā, ja Aizdevuma pieteikums tiek noraidīts, Aizņēmējs par to tiek informēts minētā paziņojuma ietvaros.

3.6. Pēc notikušas Aizņēmēja reģistrācijas Mājas lapā un pēc Reģistrācijas maksas saņemšanas no Aizņēmēja, Aizdevējs nosūta Aizņēmējam Līgumu uz Aizņēmēja reģistrācijas laikā uzrādīto e-pasta adresi, ja Aizdevuma pieteikums tiek apmierināts.

3.7. Iesniedzot Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizņēmējs apliecina, ka viņam nav pārkāptas jebkādas citas kredītsaistības un/vai nav kavētu maksājumu, kas varētu ietekmēt viņa maksātspēju.

3.8. Aizdevējs patur tiesības atteikt Aizņēmēja reģistrāciju un/vai Aizdevuma piešķiršanu bez pienākuma paskaidrot atteikuma iemeslu. Šajā gadījumā Reģistrācijas maksa Aizņēmējam netiek atgriezta. Ja atteikumu pamato ar datubāzē iegūtajām ziņām, Aizņēmējam ir tiesības saņemt ziņas par izmantoto datubāzi.

3.9. Aizņēmējs apliecina, ka Aizdevuma pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas. Lai nodrošinātu Līguma izpildi un sazinātos ar Aizņēmēju, Aizdevējam ir tiesības veikt Aizdevēja rīcībā esošo Aizņēmēja personas datu (jebkāda informācija, ko Aizņēmējs ir sniedzis Aizdevējam, piesakoties Aizdevēja pakalpojumiem vai kas Aizdevējam ir kļuvusi pieejama līgumsaistību nodibināšanas un to izpildes rezultātā) apstrādi.

3.10. Aizdevējs lēmumu par Aizdevuma piešķiršanu vai tā atteikumu paziņo Aizņēmējam pēc tam, kad ir saņēmis visu nepieciešamo informāciju, kas ir norādīta līguma 3.2, 3.3. un 3.4. un ir izvērtējis Aizņēmēja maksātspēju. Ja Aizdevējs ir pieņēmis lēmumu piešķirt Aizņēmējam Aizdevumu, Aizdevējs par to paziņo Aizņēmējam, nosūtot Aizņēmējam uz Aizņēmēja Lietotāja profilā norādīto mobilā telefona numuru īsziņu ar tekstu "Jums ir piešķirts kredīts. Nākošo 30 minūšu laikā tiks veikta kredīta izsniegšana ar pārskaitījumu uz Jūsu norēķinu kontu". Ja Aizņēmēja reģistrētais bankas konts nav kādā no bankām, kur ir atvērti Aizdevēja norēķinu konti, Aizdevuma saņemšanas laiks Aizņēmēja kontā ir atkarīgs no starpbanku norēķinu ātruma, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) dienas.

3.11. Aizdevējs patur tiesības piešķirt Aizdevumu, izvērtējot katru Aizņēmēju individuāli, un vienojoties ar Aizņēmēju par piešķiramo Aizdevuma apmēru.

3.12. Reģistrējoties Aizņēmējam ir pienākums norādīt, vai viņš/viņa ir uzskatāms(-a) par Politiski nozīmīgu personu, Politiski nozīmīgās personas ģimenes locekli vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītu personu. Ja pēc reģistrācijas Aizņēmējs ir zaudējis vai ieguvis Politiski nozīmīgas personas, Politiski nozīmīgās personas ģimenes locekļa vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas statusu, Aizņēmējam ir pienākums par šo rakstiski paziņot Aizdevējām saskaņā ar Līguma 6.4. noteikto kārtību.

 4. Līguma slēgšana un identifikācija

4.1. Līguma 3.2., 3.3. un 3.4. apakšpunktā noteiktajā veidā un kārtībā nosūtīts Aizdevuma pieteikums apliecina, ka Aizņēmējs vēlas saņemt Aizdevumu saskaņā ar Līguma noteikumiem, kā arī to, ka Aizņēmējs ir pilnīgi iepazinies ar Līguma noteikumiem, piekrīt tiem un atzīst tos sev par saistošiem.

4.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Aizņēmējs ir nosūtījis Aizdevuma pieteikumu Aizdevējam, Aizdevējs to ir saņēmis un piešķīris Aizņēmējam Aizdevumu.

4.3. Pieprasot Aizdevumu Līguma 3.4.2 apakšpunktā noteiktajā veidā un kārtībā, Aizņēmējs Lietotāja profilā ievada savu Paroli. Paroles atkārtota ievadīšana, apstiprinot Aizdevuma pieteikumu, apliecina Aizņēmēja gribu atkārtoti nodibināt tiesisko attiecību ar Aizdevēju.

4.4. Aizdevējs bez papildu skaidrojuma jebkurā brīdī (tai skaitā, reģistrācijas laikā, pirms Līguma noslēgšanas, pirms Aizdevuma piešķiršanas, Līguma spēkā esamības laikā utt.) ir tiesīgs:

4.4.1. prasīt Aizņēmējam atkārtot jau veikto neklātienes identifikāciju, izmantojot Reģistrācijas maksājumu.

4.4.2. piemērot citu neklātienes identifikācijas veidu saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

 5. Aizdevuma izmaksas un atmaksas kārtība

5.1. Ja Aizdevuma pieteikums ir aizpildīts pareizi un ir iesniegts Aizdevējam Līguma 3.punktā noteiktajā kārtībā, tad nekavējoties pēc tam, kad Aizdevējs ir saņēmis un izvērtējis pieteikumu un Aizņēmēja maksātspēju, Aizdevējs izsniedz Aizdevumu Aizņēmējam, pārskaitot to uz Aizņēmēja kontu, no kura Aizņēmējs ir veicis Reģistrācijas maksas samaksu Aizdevējam.

5.2. Par Aizdevuma izsniegšanas dienu ir uzskatāma diena, kurā Aizdevējs ir veicis Aizdevuma pārskaitījumu uz Aizņēmēja kontu.

5.3. Nosūtot Aizdevuma pieteikumu, Aizņēmējs ir tiesīgs lūgt izsniegt Aizdevumu tikai un vienīgi sekojošā apmērā:

5.3.1. no EUR 100,00 (viens simts eiro un 00 centi) līdz EUR 500,00 (pieci simti eiro un 00 centi) apmērā, ja Aizņēmējs pieprasa Aizdevumu pirmo reizi;

5.3.2. līdz EUR 750,00 (septiņi simti piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā, ja iepriekš Aizdevējs ir piešķīris Aizņēmējam aizdevuma summu vienu reizi, un tā ir atmaksāta, un Aizņēmējs Aizdevumu pieprasa otro reizi.

5.3.3. līdz EUR 1000 (viens tūkstotis eiro un 00 centi) apmērā, ja iepriekš Aizdevējs ir piešķīris Aizņēmējam Aizdevuma summu otro reizi, un tā ir atmaksāta, un Aizņēmējs Aizdevumu pieprasa trešo un turpmākās reizes.

5.4. Aizņēmējam ir tiesības pilnībā vai daļēji atmaksāt Aizdevumu pirms termiņa. Aizņēmējam ir pienākums rakstiski paziņot Aizdevējam par saistību pirmstermiņa izpildi vismaz vienu darba dienu iepriekš, norādot konkrēto maksājuma veikšanas datumu un summu. Pirmstermiņa izpildes gadījumā Aizņēmējs maksā Procentus par faktisko Aizdevuma izmantošanas laiku.

5.5. Aizņēmējam jāatmaksā Aizdevums un Procenti Maksājumu grafikā noteiktajos datumos un norādītājā apmērā.

5.6. Aizņēmējs veic Aizdevuma un Procentu atmaksu saskaņā ar Maksājuma grafiku, kā arī citus maksājumus, tajā skaitā nokavējuma procentu samaksu, ar pārskaitījumu uz vienu no Aizdevuma līguma Speciālajos noteikumos norādīto Aizdevēja bankas kontu.

5.7. Aizņēmēja saistību apjoms, tajā skaitā Maksājuma grafiks un nokavējuma procenti, ja tādi ir aprēķināti saskaņā ar Līgumu, ir pieejami Lietotāja profilā.

5.8. Aizņēmēja maksājumu saistība ir izpildīta ar brīdi, kad maksājumu summa ir ieskaitīta Aizdevēja kontā.

5.9. Veicot Līguma 5.6.apakšpunktā minēto pārskaitījumu, maksājuma mērķī Aizņēmējs norāda Līguma numuru. Gadījumā, ja saņemto naudas summu nav iespējams identificēt, šī naudas summa netiek uzskatīta par pienācīgā kārtā veiktu samaksu līdz brīdim, kad tā ir identificēta. Šādā gadījumā Aizdevējam ir tiesības prasīt Līguma 7.3. apakšpunktā norādīto nokavējuma procentu samaksu no Aizņēmēja līdz saņemtās naudas summas identifikācijas brīdim.

5.10. Gadījumā, ja Aizņēmējs ir nokavējis Aizdevuma un Procentu samaksu, parādsaistības tiek dzēstas sekojošā kārtībā: pirmkārt, Procenti, otrkārt, nokavējuma procenti, treškārt, Aizdevuma summa, ceturtkārt, citas iespējamās naudas summas, kuras no Aizņēmēja ir tiesīgs prasīt Aizdevējs.

5.11. Aizdevējs pēc saviem ieskatiem var piemērot atlaidi jebkurai no Līguma izrietošai summai – Procentiem, nokavējuma procentiem.

 6. Pušu tiesības un pienākumi.

6.1. Aizņēmējam ir tiesības izmantot Aizdevumu jebkādam likumīgam mērķim.

6.2. Aizņēmējs apņemas maksāt Aizdevējam Procentus un atmaksāt Aizdevumu Maksājuma grafikā norādītajā apmērā un termiņā.

6.3. Aizņēmējs apņemas ar pienācīgu rūpību sekot, lai Aizņēmēja konfidenciālā informācija (tajā skaitā Parole) nenonāktu trešo personu rīcībā. Aizņēmējam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas.

6.4. Ja Aizņēmējam ir mainījusies jebkāda informācija, kas tika sniegta Aizdevuma pieteikumā, tad līdz Līguma pilnai izpildei Aizņēmējam ir pienākums rakstveidā, sūtot informāciju uz Aizdevēja Mājas lapā norādīto e-pasta adresi vai uz Aizdevēja juridisko adresi, paziņot par to Aizdevējam 5 (piecu) dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu stāšanās spēkā.

6.5. Aizdevējam ir pienākums bez maksas, saņemot attiecīgu pieprasījumu no Aizņēmēja, nosūtīt Aizņēmējam uz Aizdevuma pieteikumā Aizņēmēja norādīto e- pasta adresi Aizdevuma atmaksas tabulu, norādot maksājumus, kas jāveic Aizņēmējam, to veikšanas periodus, katra maksājuma atšifrējumu.

 7. Pušu atbildība

7.1. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies tādu iemeslu dēļ, kurus Aizdevējs patstāvīgi nevarēja kontrolēt un novērst. Aizdevējs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi un tā rezultātā Aizņēmējam nodarītajiem zaudējumiem gadījumā, ja tie radušies Līguma 6.4.apakšpunkta noteikumu neizpildes rezultātā.

7.2. Aizņēmējs atlīdzina Aizdevējam visus izdevumus un nodarītos zaudējumus, kas radušies Aizdevējam, gadījumā, ja Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu informāciju.

7.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma atmaksas termiņu, Aizņēmējs maksā Aizdevējam nokavējuma procentus no kavētās Aizdevuma summas par katru Aizdevuma termiņa nokavējuma dienu, ar nosacījumu, ka aprēķinātie nokavējuma procenti nepārsniedz 36 procentpunktus virs aizņēmuma likmes gadā. Minētā termiņa notecējums beidzas dienā, kad Aizņēmējs ir atmaksājis Aizdevējam visu parāda summu pilnā apmērā.

7.4. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (turpmāk tekstā - Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā. Šāds Force Majeure ietver sevī notikumus, kuri ir ārpus Pušu kontroles un kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt- dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaimes, zemestrīces un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un jebkura kara darbība. Force Majeure neietilpst publiskas varas subjektu izdoti tiesību akti. Puse var atsaukties uz Force Majeure apstākļiem tikai un vienīgi gadījumā, ja tā veikusi visas no tās atkarīgās darbības, lai izpildītu savas Līgumā noteiktās saistības. Pēc Force Majeure apstākļu novēršanas, Pusei ir pienākums nekavējoties turpināt savu saistību izpildi.

 8. Līguma darbība

8.1. Aizdevējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt Aizņēmējam Līgumā noteikto maksājumu izpildi pirms termiņa šādos gadījumos:

8.1.1. Aizņēmējs ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām kavē Līgumā noteikto Aizdevuma atmaksu un Procentu samaksu;

8.1.2. Aizņēmējs sniedzis Aizdevējam nepatiesu un maldinošu informāciju;

8.1.3. pret Aizņēmēju tiek vērsti trešo personu pamatoti prasījumi;

8.1.4. ir konstatējamas Aizņēmēja faktiskas maksātnespējas pazīmes vai ir iesniegta tiesā prasība par Aizņēmēja pasludināšanu par maksātnespējīgu.

8.2. Aizdevējs par Līguma izbeigšanu informē Aizņēmēju ar ierakstīto vēstuli, nosūtot to uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto dzīves vietas adresi. Līguma darbības termiņš izbeidzas Aizdevēja paziņojumā norādītājā dienā, bet ne vēlāk, kā 5 (piektajā) darba dienā no paziņojuma par atkāpšanos no Līguma nosūtīšanas dienas Aizņēmējam.

8.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs kavē Aizdevuma un Procentu atmaksas termiņu vairāk par 5 (piecām) dienām, Aizdevējs ir tiesīgs nosūtīt Aizņēmējam atgādinājumu parastā vai ierakstīta sūtījuma veidā uz Aizņēmēja Aizdevuma pieteikumā norādīto adresi. Par katru izsūtīto atgādinājumu Aizdevējs var pieprasīt no Aizņēmēja apmaksāt izdevumus, kas saistīti ar vēstules sagatavošanu un nosūtīšanu EUR 7,00.

8.4. Gadījumā, ja Aizņēmējs nav pienācīgā kārtā izpildījis Līgumā noteiktās saistības, Aizdevējs ir tiesīgs nodot kavēto maksājumu piedziņai parādu piedziņas kompānijām- SIA „Creditreform Latvija” (vienotais reģistrācijas Nr.40003255604), SIA „Intrum Latvia” (vienotais reģistrācijas Nr.40203088409) un SIA "Paus Konsults" (reģistrācijas Nr.40003352670), kas ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi.

8.5. Aizdevējam ir tiesības cedēt no Līguma izrietošās tiesības jebkurai trešajai personai, šāda tiesību cesija ietver sevī arī Aizņēmēja personas datu apstrādi un Aizņēmēja personas datu nodošanu tiesību ieguvējam (cesionāram).

 9. Atteikuma tiesības

9.1. Aizņēmējam ir tiesības vienpusēji atteikties no Līguma 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās brīža, nosūtot par to Aizdevējam paziņojumu parastā vai ierakstītā sūtījuma veidā uz Aizdevēja juridisko adresi vai nosūtot paziņojumu no Aizņēmēja reģistrētās e-pasta adreses uz Aizdevēja e-pastu latcredit@latcredit.lv. Gadījumā, ja Aizņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā neiesniedz Aizdevējam paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu, Līgums uzskatāms par spēkā esošo no tā noslēgšanas brīža.

9.2. Aizņēmējs rakstveida paziņojumā par atteikuma tiesību izmantošanu norāda:

9.2.1. Aizņēmēja vārdu, uzvārdu, personas kodu;

9.2.2. Līguma numuru un datumu;

9.2.3. Paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu un termiņu līdz kuram Aizņēmējs apņemas atgriezt Aizdevumu, ievērojot Līguma 9.3. punkta noteikumus;

9.2.4. Paziņojuma sastādīšanas vietu un laiku;

9.2.5. Savu parakstu.

9.3. Gadījumā, ja Aizņēmējs 9.1.apakšpunktā noteiktajā gadījumā izmanto atteikuma tiesības, Aizņēmējs atmaksā Aizdevumu Aizdevējam līdz Līguma izbeigšanas dienai, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no iesnieguma nosūtīšanas, veicot Aizdevuma un Procentu, par faktiski izmantotām dienām, samaksu uz Aizdevēja norēķinu kontu, kā arī sedz visas izmaksas, kas saistītas ar Aizdevuma atmaksu. Procenti par faktiski izmantotām dienām tiek aprēķināti atbilstoši aizņēmuma likmei dienā, kas ir norādīta Speciālajos noteikumos.

 10. Aizņēmēja datu apstrāde

10.1. Aizņēmējs piekrīt tam, ka Aizdevējam ir tiesības saņemt un apstrādāt Aizņēmēja personas datus un informāciju, tajā skaitā ievākt, uzglabāt, reģistrēt, ievadīt, pārraidīt u.c., kā arī nodot, tajā skaitā, ja Aizņēmējs kavē savas saistības mazāk par 60 dienām, un saņemt Aizņēmēja datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām (SIA „CREDITREFORM LATVIJA", AS "CREFO Birojs", SIA "PAUS KONSULTS" , SIA „GELVORA”, SIA "JULIANUS INKASSO LATVIJA", SIA „Intrum Latvia”, AS „Kredītinformācijas birojs”, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmuma dienests un citās bāzēs un reģistros, ar kuriem uz pakalpojuma sniegšanas brīdi AS „LATEKO LĪZINGS” tiek noslēgts līgums) un apstrādāt tos.

10.2. Aizdevējs apstrādā Aizņēmēja datus, vadoties no savas Privātuma politikas, kas tika publicēta mājas lapā www.latcredit.lv „Privātuma atruna”.

10.3. Aizdevējs ir tiesīgs sazināties ar Aizņēmēju telefoniski, ar e-pasta un/vai pasta starpniecību, izmantojot Aizdevēja norādīto kontaktinformāciju vai to kontaktinformāciju, kas nonākusi Aizdēvēja rīcībā tiesisko attiecību ar Aizņēmēju laikā. Šis Līguma punkts nav piemērojams tikai komerciālo paziņojumu izplatīšanai. Komerciālo paziņojumu izplatīšanas gadījumā Aizdevējs ievēro Aizņēmēja izdarīto izvēli. Citādi, Aizdevējs ir tiesīgs sazināties ar Aizņēmēju visos jautājumos, kas skar iespējamās, pastāvošās un/vai bijušās tiesiskās attiecības starp Aizdevēju un Aizņēmēju (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar reģistrācijas, identifikācijas, izpētes, Līguma noslēgšanas un izpildes, maksājumu veikšanas, parāda atmaksas u.c. jautājumos).

 11. Konfidencialitāte

11.1. Aizdevējs apstiprina, ka jebkura informācija par Aizņēmēju Līguma sakarā ir uzskatāma par konfidenciālu. Informāciju par Aizņēmēju Aizdevējs sniedz saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un tikai noteiktām personām, noteiktā kārtībā un apjomā.

11.2. Ja Aizņēmējs nav izpildījis Līguma saistības, Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju bez iepriekšējas Aizņēmēja piekrišanas jebkurai trešai personai pēc savas izvēles.

11.3. Aizdevējam ir tiesības sniegt informāciju par Aizņēmēju Aizdevēja grupas uzņēmumiem, citiem uzņēmumiem vai sabiedrībām, kuras tieši vai netieši ieguvušas būtisku līdzdalību Aizdevēja pamatkapitālā vai kurās Aizdevējs ir ieguvis tiešu vai netiešu līdzdalību, un personas datu apstrādes sistēmu, kuru pārzinis ir Aizdevējs, LR Datu valsts inspekcijā reģistrētiem personas datu operatoriem, ciktāl informācija ir nepieciešama tiem nodoto funkciju veikšanai.

 12. Nobeiguma noteikumi

12.1. Līgums ir noslēgts elektroniskā formā. Aizdevējs pēc Aizņēmēja rakstveida pieprasījuma nosūta to rakstiskā formā uz Aizņēmēja norādīto deklarēto un/vai faktisko dzīvesvietas adresi. Šādi nosūtītam Līguma eksemplāram nav jābūt parakstītam no Aizdevēja puses.

12.2. Noslēdzot Līgumu, Aizņēmējs apliecina, ka ir atbildīgi izvērtējis savas materiālās iespējas Aizdevumu atdot atbilstoši Līguma noteikumiem, kā arī novērtējis ar Aizdevumu saistītos iespējamos finansiālos riskus.

12.3. Kopā ar Aizņēmēja identifikāciju Aizdevējs veic Aizņēmēja (kā iespējamā klienta) izpēti saskaņā ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī, lai novērstu un atklātu krāpšanas gadījumus.

12.4. Aizdevēja kā patērētāja tiesību uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas atrodas Rīgā, Brīvības ielā 55, LV-1010.

12.5. Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma tiek risināts sarunu ceļā. Ja Puses nevar atrisināt strīdu sarunu ceļā, tad jebkurš strīds, domstarpības vai prasība, kas izriet no Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu, spēkā neesamību, tiks izšķirts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12.6. Aizņēmējam ir tiesības pieprasīt Aizdevējam izsniegt rakstveida informāciju par Aizņēmēja saistību pret Aizdevēju, izpildes vēsturi vai saistību apmēru, savukārt Aizdevējs sagatavo šādu izziņu 5 darba dienu laikā no informācijas pieprasīšanas brīža. Izdevumi par tāda veida izziņu EUR 5.00, kas pārskaitāmi uz Aizdevēja kontu.

 • Kredīts līdz 1000 EUR ar atmaksas termiņu 3-36 mēneši

  Cik vēlaties aizņemties?
  100
  300
  500
  750
  1000
  Uz cik ilgu laiku?
  3
  12
  18
  24
  36
  ApskatītAizvērt maksājumu grafiku
  Apmaksas datums
  Min. mēneša maksājums
  Ikmēneša maksājums
   EUR
  Pirmā maksājuma datums
  Kredīts
   EUR
  Kredīts jāatmaksā līdz
  Saņemt naudu